II SAB/Wa 114/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648412

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r. II SAB/Wa 114/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komendanta (...) w przedmiocie obniżenia nagrody rocznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. K. (nazwany dalej "skarżącym") pismem z (...) wniósł skargę na rozkaz personalny Komendanta (...) z (...). W skardze w sposób niejednoznaczny wskazał co jest jej przedmiotem. Z tego względu pismem z 21 grudnia 2018 r. i następnie - w wyniku braku sprecyzowania żądania w oświadczeniu z 14 stycznia 2019 r. - pismem z 28 stycznia 2019 r. wezwano skarżącego do zajęcia jednoznacznego stanowiska czy jego intencją było wniesienie odrębnej skargi na przewlekłość prowadzonego postępowania. W oświadczeniu z 7 lutego 2019 r. skarżący wskazał, że zaskarża on zarówno przewlekłość prowadzonego postępowania, jak i bezczynność organu.

Ponadto, w oświadczeniu z 14 stycznia 2019 r. skarżący wskazał, że w toku postępowania toczącego się przed organem, nie wniósł żadnego ponaglenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie w zakresie dotyczącym przewlekłego prowadzenia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. -dalej: p.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty.

Na gruncie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej "k.p.a.") wniesienie ponaglenia stanowi warunek formalny do wywiedzenia skargi na bezczynność organu lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Stanowisko organu wyrażone w trybie tego przepisu przyjmuje formę postanowienia, na które nie służy zażalenie. Postanowienie wydane na tej podstawie ma charakter wpadkowy (incydentalny), nie kończy postępowania w sprawie i nie zawiera rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Jest to postanowienie mające na celu likwidację bezczynności bądź przewlekłości i stanowi warunek niezbędny do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego w tym przedmiocie (art. 52 p.p.s.a.).

Sąd uznał, że złożona skarga dotyczyła przewlekłości prowadzonego postępowania (jakkolwiek podniesiono w niej również zarzut bezczynności). Jednakże dla oceny dopuszczalności niniejszej skargi nie ma znaczenia czy jej przedmiotem była przewlekłość czy bezczynność, ponieważ skarżący nie spełnił niezbędnej przesłanki z art. 37 k.p.a. - nie wniósł ponaglenia, o czym poinformował w oświadczeniu z 14 stycznia 2019 r.

Brak składania ponagleń w trakcie toczącego się postępowania spowodowało niewyczerpanie środków zaskarżenia. Skarżący wniósł skargę bezpośrednio do Sądu. Z kolei na gruncie art. 58 § 6 Sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie jest z innych przyczyn niedopuszczalne. Zgodnie z § 3 skargę odrzuca się postanowieniem i może to nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 6 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.