Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
II SAB/Wa 1130/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w osobie: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. K. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi z (...) kwietnia 2010 r. postanawia: - przyznać S. K. prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

S. K. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie w niniejszej sprawie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Wskazała, że jest osobą schorowaną, otrzymuje emeryturę rolniczą w wysokości (...) zł netto, prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo domowe. Oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku ani oszczędności.

Podała, że do jej i męża niezbędnych wydatków należą opłaty w wysokości powyżej 500 zł, a zatem żyją poniżej minimum egzystencjonalnego.

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił wniosek S. K. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z uwagi na to, że skarżąca przedmiotowy wniosek nie złożyła na urzędowym formularzu, a wezwanie dotyczące jego wypełnienia nie zostało wykonane.

Skarżąca wniosła sprzeciw od tego zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie zaś do art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Na podstawie informacji przedstawionych przez stronę, stwierdzić należy, że jedyny dochód skarżącej wraz z mężem stanowi jej emerytura rolnicza w wysokości (...) zł netto. Podała, że do jej i męża niezbędnych wydatków należą opłaty w wysokości powyżej 500 zł, a zatem żyją poniżej minimum egzystencjonalnego.

W związku z powyższym należy uznać, że wnioskodawczyni wykazała, iż spełnia przesłankę warunkującą przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 260 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.