Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826752

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2015 r.
II SAB/Wa 102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) maja 2014 r. o przeprowadzenie kwerendy akt dotyczących S. Z. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. M. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) maja 2014 r. o przeprowadzenie kwerendy akt dotyczących S. Z.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis przedmiotowego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 5 marca 2015 r.

Następnie skarżący złożył wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 14 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy. Skarżący złożył zażalenie na wspomniane postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt I OZ 775/15 oddalił zażalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 19 lutego 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis przedmiotowego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca, pomimo doręczenia jej wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, nie uczyniła zadość wezwaniu.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.