II SAB/Wa 101/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992292

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. II SAB/Wa 101/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Kube.

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska, Andrzej Góraj (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 października 2018 r. sprawy ze skargi G. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) lipca 2017 r.

1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku skarżącej G. K. z dnia (...) lipca 2017 r. w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. przyznaje G. K. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sumę pieniężną w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych;

4. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącej G. K. kwotę 497 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.