Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2745243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lutego 2018 r.
II SAB/Wa 1/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. sprawy ze skargi C. Z. na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

C. Z. pismem z dnia 22 listopada 2017 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 9 stycznia 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 9 stycznia 2018 r. został doręczony skarżącej w dniu 16 stycznia 2018 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 23 stycznia 2018 r. W Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Odpis zarządzenia z dnia 9 stycznia 2018 r. został doręczony skarżącej w dniu 16 stycznia 2018 r. Zatem skarżąca obowiązana była uiścić należny wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 23 stycznia 2018 r. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu, zatem skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.