Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814205

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 września 2015 r.
II SAB/Sz 85/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sędziowie NSA: Stefan Kłosowski (spr.), Elżbieta Makowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi P. L. M. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I.

umarza postępowanie sądowe,

II.

zwraca skarżącemu P. L. M. uiszczony wpis w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący pismem z dnia (...) r. cofnął skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) cofnięcie skargi wiąże Sąd.

Sąd uzna cofnięcie skargi na niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, co w niniejszej sprawie nie zachodzi.

W tym stanie rzeczy należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy, postępowanie w sprawie umorzyć oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 orzec o zwrocie skarżącemu uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.