Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723398

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 września 2019 r.
II SAB/Sz 78/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji "M. I." w K. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Fundacji "M. I." w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 sierpnia (doręczonym w dniu 10 września 2019 r.) strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zakreślony zarządzeniem termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie z dniem 17 września 2019 r.

W dniu 13 września 2019 r. strona skarżąca złożyła oświadczenie, że informacja publiczna została jej udostępniona, dlatego cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Natomiast w myśl art. 220 § 3 tej ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wprawdzie skarżąca Fundacja złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi, ale wobec tego, że skarga nie została należycie opłacona, oświadczenie to nie było skuteczne.

Wobec nie uiszczenia wpisu sądowego od skargi, skarga podlega odrzuceniu jako nie opłacona na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.