Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
II SAB/Sz 53/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. C. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie skargi postanawia:

1.

zwolnić skarżącego od kosztów sądowych,

2.

ustanowić adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie II SAB/Sz 53/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę J.C. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu skargi. Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem został osobiście doręczony skarżącemu w dniu (...) (vide zwrotne potwierdzenie odbioru k. 30).

Skarżący w dniu (...) nadał do sądu wniosek, sporządzony na urzędowym formularzu PPF, o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Wnioskodawca oświadczył, że jest osobą poważnie chorą i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a jedynym źródłem jego utrzymania jest renta inwalidzka w wysokości (...) zł.

Dodatkowo skarżący wskazał, że posiada status "Pokrzywdzonego" według posiadanych zaświadczeń IPN oraz zwrócił uwagę na toczące się postępowanie zainicjowane jego wnioskiem o przyznanie uprawnień dla osoby represjonowanej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2).

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 ww. ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Sąd rozpoznając przedmiotowy wniosek, dokonał oceny sytuacji majątkowej i osobistej skarżącego na podstawie oświadczeń strony zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonym na druku PPF. Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności należy stwierdzić, że wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jest osobą schorowaną, utrzymuje się z renty inwalidzkiej w wysokości (...) zł miesięcznie. Zdaniem sądu, J.C. wykazał, że sytuacja w jakiej się znajduje uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji należało, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.