Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814696

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 września 2015 r.
II SAB/Sz 45/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. R., reprezentowany przez pełnomocnika T. S.-R., pismem z dnia (...) r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniósł o oddalenie skargi.

W związku z niewykonaniem przez pełnomocnika zobowiązania Sądu z dnia 10 kwietnia 2015 r., zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2015 r. skarżący został wezwany do osobistego podpisania skargi z dnia 11 marca 2015 r. lub do nadesłania odpisu podpisanej skargi. Ponadto Sąd zobowiązał M. R. do wykazania, czy przed wniesieniem skargi do Sądu wyczerpał środek zaskarżenia, poprzez skierowanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z., wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz do wykazania daty nadania tego wezwania w urzędzie pocztowym, bądź bezpośrednio w siedzibie organu poprzez nadesłanie odpowiednio dowodu nadania wezwania na Poczcie, bądź kopii wezwania z potwierdzeniem przyjęcia przez organ - w terminie 7 dni, od dnia otrzymania niniejszego zobowiązania pod rygorem odrzucenia skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Powyższe zobowiązanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 20 lipca 2015 r.

W dniu (...) r. M. R. podpisał skargę i oświadczył, że przed wniesieniem skargi do Sądu nie wyczerpał środka zaskarżenia, ponieważ nie został o tym poinformowany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwana "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.)

Warunkiem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji publicznej jest uprzednie złożenie zażalenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. Przepis ten stanowi, że na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Z cytowanego przepisu wynika, że jeżeli organem, którego dotyczy skarga na bezczynność jest wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, to skarga do sądu administracyjnego powinna zostać poprzedzona wezwaniem tego organu do usunięcia naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie wobec ustalenia, że w aktach administracyjnych przekazanych do Sądu brak jest dowodu wyczerpania środków prawnych przed wniesieniem skargi, Sąd wezwał skarżącego do złożenia wyjaśnień w tej kwestii. Skoro zatem skarżący nie wyczerpał przysługujących mu środków zaskarżenia, to tym samym stwierdzić należy, że nie dopełnił rygoru warunkującego dopuszczalność jego skargi.

W oparciu o wyżej wskazane okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.