Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814694

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 4 września 2015 r.
II SAB/Sz 31/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. C. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Sz 31/15 odrzucającego skargę J. C. na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę J.C. na bezczynność Burmistrza (...) w przedmiocie przyznania zasiłku celowego.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu (...) (zwrotne potwierdzenie odbioru załączone do akt sprawy). Do odpisu postanowienia załączono pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej, w którym zamieszczono między innymi informację, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, pod rygorem jej odrzucenia.

Pismem z dnia (...) J.C. wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. oraz o wyłączenie sędziego Marzeny Iwankiewicz od udziału w rozpoznaniu niniejszej sprawy. Postanowieniem z dnia 21 maja 2015 r. Sąd oddalił wniosek skarżącego o wyłączenie sędziego Marzeny Iwankiewicz od udziału w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić, że przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", nie zawierają regulacji dotyczącej wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia sądu. W związku z powyższym pismo skarżącego z dnia (...) z uwagi na wniesienie w terminie otwartym do złożenia środka zaskarżenia od postanowienia z dnia 8 kwietnia 2015 r., należało potraktować jako skargę kasacyjną.

Stosownie do treści art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, może ją sporządzić także sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor, doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

Zgodnie natomiast z art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminulub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarżący osobiście sporządził skargę kasacyjną, pomimo otrzymania prawidłowego pouczenia, w którym wskazano obowiązek sporządzenia jej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W tym stanie rzeczy, skargę kasacyjną na podstawie art. 178 w związku z art. 175 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.