Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026867

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 4 marca 2009 r.
II SAB/Sz 147/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 147/08 odmawiające P. J. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. J. na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła, za pośrednictwem organu, skarga P. J. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia (...), odrzucił skargę P. J. jako niedopuszczalną. Odpis powyższego postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia skargi kasacyjnej, został skarżącemu doręczony w dniu (...) (akta sądowe k. (...)).

P. J. złożył w dniu (...) do Sądu pismo zatytułowane "zażalenie na orzeczenie z dnia sygn. akt (...)" odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, w tym m.in. zgodnie z art. 258 i art. 260 ww. ustawy na postanowienie w przedmiocie prawa pomocy.

Nie ulega wątpliwości, iż konieczną przesłanką zaskarżenia postanowienia jest fakt jego istnienia. Nie można skarżyć do Sądu orzeczenia nieistniejącego, a zatem niefunkcjonującego w obrocie prawnym, albowiem brak jest wówczas przedmiotu zaskarżenia, który mógłby podlegać ewentualnej weryfikacji.

W niniejszej sprawie Sąd nie wydał w sprawie o sygn. akt (...) postanowienia odmawiającego skarżącemu przyznania prawa pomocy, lecz jedynie postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu jej niedopuszczalności (k. (...) akt sądowych).

Stosownie do art. 178 w zw. z art. 197 § 2 wyżej powołanej ustawy, Sąd odrzuca zażalenie, jeśli z innych przyczyn jest niedopuszczalne. Z niedopuszczalnością z innych przyczyn mamy do czynienia m.in. w przypadku braku przedmiotu zaskarżenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało zażalenie odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.