Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011759

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 11 marca 2016 r.
II SAB/Sz 141/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania kserokopii akt postanawia: 1/ umorzyć postępowanie sądowe, 2/ zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

E.K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania kserokopii akt w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego "rozbudowa (...) w S. wraz z przebudową fragmentów obiektu istniejącego oraz infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w S. działki (...)".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W piśmie procesowym z dnia (...) r. E.K. oświadczyła, że cofa w całości skargę na bezczynność organu w przedmiocie wydania żądanych kserokopii akt dotyczących rozbudowy Centrum (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec cofnięcia skargi i braku podstaw do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne, postępowanie sądowe należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O zwrocie stronie skarżącej uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.