Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 26 listopada 2018 r.
II SAB/Rz 94/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie informacji publicznej - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. P. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie informacji publicznej.

Ze względu na to, że skarga ta nie była opłacona, wezwano skarżącą (zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 22 października 2018 r.) do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Wskazano, że czynności tej należy dokonać w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wskazanego zarządzenia, a skutkiem jej braku będzie odrzucenie skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczony został skarżącej osobiście dnia 31 października 2018 r. (na co wskazuje zwrotne potwierdzenie jego odbioru). Do dnia 7 listopada 2018 r. wpisu nie uiszczono.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga - w związku z brzmieniem art. 230 § 2 p.p.s.a. - stanowi tego rodzaju pismo.

Z kolei w myśl art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takiej sytuacji, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze, że D. P. we wskazanym terminie 7 dni nie uiściła kwoty 100 zł tytułem wpisu od swojej skargi (termin ten upłynął bezskutecznie z dniem 7 listopada 2018 r.), odrzucono tę skargę. Podstawę niniejszego orzeczenia stanowi art. 220 § 1, § 3 w zw. z art. 230 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.