II SAB/Rz 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3116394

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2020 r. II SAB/Rz 76/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Magdalena Józefczyk.

Sędziowie WSA: Elżbieta Mazur-Selwa Paweł Zaborniak ( spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 9 listopada 2020 r. sprawy ze skargi P. M. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie udzielenia informacji publicznej

I. stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. oddala wniosek o wymierzenie grzywny z tytułu nieprzekazania w terminie Sądowi akt wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę;

IV. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżącego P. M. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

P.M. (dalej: "Skarżący") złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (dalej WSA) skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy (...) (dalej: "Burmistrz", "organ") w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Jak wynika z akt sprawy wnioskiem z (...) czerwca 2020 r. (data wpływu - 1 lipca 2020 r.) Skarżący zwrócił się do ww. Organu o udzielenie informacji publicznej w zakresie: "Ile wynosiło pensum w roku szkolnym 2019/2020 dla poszczególnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Gminie (...)? Proszę podać pensum dla każdego dyrektora szkoły osobno.".

Pismem z dnia (...) lipca 2020 r. Burmistrz odpowiedział na wniosek Skarżącego o udostępnienie informacji publicznej. Pismo doręczono Skarżącemu dnia 20 lipca 2020 r.

Dnia 27 lipca 2020 r. Skarżący złożył w urzędzie pocztowym skargę sądowoadministracyjną (data wpływu do organu - 31 lipca 2020 r.) na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 - zwana dalej "u.d.i.p.").

Skarżący podał, że w otrzymanej od organu odpowiedzi jako pensum wskazano liczby ułamkowe np.: 22/19,19/18, 21/18, ułamek taki nie odpowiada rzeczywistej liczbie godzin pensum dyrektora szkoły. Pensum dyrektora szkoły powinno być podane jako liczba całkowita ilości godzin dydaktycznych. Przy ww. ułamkach nie podano miana, czyli w jakich jednostkach są podawane np. dni, godziny, minuty itd. Jak wskazał Skarżący pensum dyrektorów szkół zostało określone w umowie o pracę podpisanej z organem prowadzącym, lub w innym dokumencie określającym ich zakres obowiązków. Dlatego w jego ocenie organ podając ułamki próbuje ukryć rzeczywistą liczbę godzin ponadwymiarowych, którą wypracowują dyrektorzy szkół, a których zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela art. 46 ust. 6a nie mogą posiadać. Potwierdza to również Zarządzenie MEN z 2018 r. Nadto w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela określono jednoznacznie wysokość pensum nauczycieli np. nauczyciel szkoły podstawowej 18 godzin dydaktycznych tygodniowo. Podobnie w uchwale Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) lipca 2016 r. w sprawie zasad obniżenia pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w § 1 podano, że pensum czyli tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin np.: dyrektora szkoły wynosi 8 godzin - jeżeli szkoła liczy do 6 oddziałów, 5 godzin - jeżeli szkoła liczy od 7 do 16 oddziałów, 3 godzin - jeżeli szkoła liczy ponad 17 oddziałów. Rada Miejska określiła pensum jako liczbę całkowitą godzin dydaktycznych. W żadnym z ww. aktów nie podawano ułamków. Zdaniem Skarżącego organ nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego. Nie jest on jasny i zrozumiały dla niego jako obywatela. Z tej przyczyny zawnioskował o: 1/ stwierdzenie, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej dopuścił się bezczynności, 2/ stwierdzenie, że doszło do bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, z powodu prawdopodobnej próby ukrycia faktycznej liczby godzin ponadwymiarowych, 3/ zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi na jego wniosek, 4/ zwrot kosztów sądowych.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz zawnioskował o jej oddalenie jako oczywiście bezzasadnej, gdyż organ udostępnił wnioskowaną informację. Względnie, w przypadku uwzględnienia skargi i stwierdzenia stanu bezczynności Organ zawnioskował o dokonanie oceny czy bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Zwrócił się także o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oraz o zasądzenie od Skarżącego na rzecz Organu zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadniając swoje stanowisko organ wywiódł, że żądanie zawarte we wniosku Skarżącego stanowiło informację publiczną, gdyż dotyczyło informacji o podmiocie wykonującym zadania publiczne, tj.m.in. o podstawach jego wynagrodzenia. W okolicznościach sprawy organ dnia (...) lipca 2020 r. udostępnił wnioskowaną informację. Skoro przed upływem terminu na udzielenie informacji publicznej, a także przed wydaniem wyroku oraz przed samym złożeniem skargi przez Skarżącego informacja została udostępniona, to przestała istnieć sprawa sądowo-administracyjna, a tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Organ z ostrożności procesowej wskazał, że nawet jeśli doszło do bezczynności to ustała ona jeszcze przed wniesieniem skargi do Sądu.

Odnosząc się natomiast do zarzutów skargi Burmistrz uznał je za bezzasadne. Wskazał, że na wszystkie zadane przez Skarżącego pytania udzielono odpowiedzi i uczyniono to w sposób całkowicie zrozumiały. Zarzut "próby ukrycia" (czegokolwiek) jest w ocenie organu oczywiście bezzasadny i wysoce niestosowny. Organ przekazał, że dyrektorzy realizują obowiązkowy różny wymiar godzin (zniżka godzin pracy wynikająca z pełnionej funkcji dyrektora szkoły). Przekazano również uchwałę określającą pensum dyrektorów szkół. Obowiązkowy wymiar godzin w rzeczywistej wysokości został przedstawiony. W umowach o pracę zawartych z nauczycielami szkoły podstawowej pensum wynosi 18 godz. Ze względu na różny wymiar godzin zostały one uśrednione (co wynika wprost z działań arytmetycznych). Organ nadmienił, że Karta Nauczyciela wskazuje różne wymiary zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w zależności od rodzaju wykonywanych zajęć/nauczanych przedmiotów bądź wykonywanych czynności opiekuńczo - wychowawczych (art. 42 ust. 3 KN). Wymiar godzin wynika wprost z podstawowych zasad arytmetyki, tj. poprzez odjęcie godzin nauczania od ogólnej ilości godzin pensum. Organ nie dysponował tak przetworzonymi danymi, w związku z czym udostępnił on informację gotową, którą na dzień złożenia wniosku organ dysponował (uśredniając - dla uproszczenia przy odczycie przez skarżącego). Burmistrz stwierdził, że jego działanie nie jest próbą ukrycia faktycznej liczby godzin ponadwymiarowych, a wszystkie przedstawione we wnioskowanym zakresie dane zostały w sposób prawidłowy udostępnione. Skarga ma zaś charakter polemiczny i roszczeniowy i nie zasługuje na uwzględnienie.

W piśmie z dnia 26 września 2020 r., Skarżący zawnioskował o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy (...) grzywny za nie przekazanie jego skargi do Sądu w ustawowym terminie. Wniosek ten ponowiony został w piśmie z dnia 13 października 200 r., w którym jednocześnie wskazano, że organ skargę otrzymał miesiąc po zaistniałej w gminie powodzi.

Odnosząc się do powyższego Burmistrz - pismo z dnia 7 października 2020 r. - zawnioskował o odstąpienie od wymierzenia ewentualnej grzywny. Wyjaśnił, że opóźnienie w przekazaniu akt sprawy wraz ze skargą spowodowane było wystąpieniem powodzi na terenie gminy i koniecznością podjęcia działań naprawczych, a także stanowi skutek pandemii COVID-19 i związanej z tym utrudnionej działalności urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się częściowo zasadna, a wobec tego została przez Sąd uwzględniona.

Sąd administracyjny sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, co wynika z art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365). Zakres tej kontroli wyznacza art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; zwana dalej w skrócie p.p.s.a.). Stosownie do tego przepisu Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga została rozpoznana przez WSA w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 4 p.p.s.a. W myśl tej regulacji, sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Skarżąca Strona zarzuca Burmistrzowi Miasta i Gminy (...) bezczynność polegającą na nierozpoznaniu w terminie ustawowym wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia (...) czerwca 2020 r., o dacie wpływu do Urzędu Miasta i Gminy (...) - (...) lipca 2020 r. W powyższym piśmie strona zwróciła się do ww. Organu o podanie ile wynosiło pensum w roku szkolnym 2019/2020, dla poszczególnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Gminie (...). Jednocześnie poproszono o podanie pensum dla każdego dyrektora z osobna.

Wobec tak wyrażonego żądania należy wyjaśnić, iż na mocy art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429; zwana dalej u.d.i.p.), udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast jak stanowi ust. 2 powołanego artykułu, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W świetle ugruntowanego stanowiska sądów administracyjnych pozostawanie w bezczynności przez podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy, oznacza niepodjęcie przez ten podmiot, w terminie wskazanym w wyżej przytoczonym przepisie u.d.i.p. stosownych czynności. Do tych czynności należy albo udostępnienie informacji, co odbywa się w drodze czynności materialno - technicznej, albo też wydanie decyzji o odmowie jej udzielenia lub decyzji o umorzeniu postępowania (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 122/12, LEX). Na równi z niepodjęciem tego rodzaju czynności orzecznictwo traktuje także przedstawienie informacji innej niż ta, której oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też nieadekwatnej do treści wniosku, co może powodować uzasadnione wątpliwości adresata odpowiedzi co do tego, czy organ w ogóle udzielił odpowiedzi na jego wniosek, i co istotne, gdy nie informuje wnoszącego podanie, że nie posiada wnioskowanej informacji (zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 51/12, LEX, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2020 r., o sygn. II SAB/Ol 9/20, LEX). Innymi słowy, niepodjęcie czynności udostępnienia informacji lub niewydanie decyzji administracyjnej rozpoznającej wniosek w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku, jak również niepoinformowanie o tym że organ wnioskowanej informacji nie posiada, uzasadnia ocenę zachowania organu w kategorii bezczynności obligującej do uwzględnienia skargi. Dopiero stwierdzenie stanu bezczynności zobowiązuje sąd administracyjny do zastosowania art. 149 § 1 p.p.s.a. (patrz. szerz. Woś, Tadeusz, Knysiak-Sudyka, Hanna i Romańska, Marta. 13.5. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej. W: Postępowanie sądowoadministracyjne. Wolters Kluwer Polska, 2017.).

Skarga w niniejszej sprawie okazała się zasadna, bowiem Burmistrz nie rozpoznał wniosku o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie 14 dni, licząc od dnia jego złożenia. Jednocześnie stan bezczynności Organu w chwili rozpoznawania skargi już nie istniał (Organ udzielił bowiem pełnej żądanej informacji), co tym samym nie pozwoliło Sądowi na zobowiązywanie Organu do rozpoznania wniosku w określonym terminie na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Udostępnienie Stronie żądanej informacji nie zwalniało jednak WSA od ustalenia czy bezczynność Organu miała miejsce i czy miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa - art. 149 § 1a p.p.s.a.

Przed przystąpieniem do oceny zasadności skargi na bezczynność Burmistrza, Sąd powinien ocenić czy żądane przez skarżącego dane stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. oraz pozostałych jej regulacji. Dopiero pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie będzie równoznaczna z przyjęciem, iż organ administracji publicznej był zobligowany do podjęcia określonej w tych przepisach reakcji wobec złożonego wniosku. Jako niezasadną należy bowiem uznać skargę na bezczynność organu administracji w udostępnieniu informacji publicznej, w sytuacji gdy przedmiot żądania nie mieści się w obszarze tak definiowanej prawem informacji. Innymi słowy, organ nie pozostaje bezczynny, jeżeli skarżący żąda od niego przekazania informacji, do której nie stosuje się przepisów u.d.i.p.

Informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie swych kompetencji. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym jako utrwalone uznaje się stanowisko, iż informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów, odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim, bądź w jakikolwiek sposób go dotyczących. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzone, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Rz 48/12, LEX).

Nie stanowi sporu, iż przedmiotem wniosku skarżącego były dane dotyczące godzin pensum dla poszczególnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których to Gmina (...) jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2019/2020. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., czyli m.in. o podmiotach reprezentujących jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu są szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę, powiat lub województwo na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zwana dalej u.P.o.). Dyrektor szkoły gminnej, w tym gminnej placówki oświatowej, jest niewątpliwie podmiotem reprezentującym jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego o czym świadczy treść art. 62 ust. 1 u.P.o., w której stwierdzono, że szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę (art. 63 ust. 1 u.P.o.).

Przechodząc do ustalenia charakteru żądanych danych wyjaśnić przyjdzie, iż pensum to określona liczba godzin zajęć dydaktycznych, do której zobowiązany jest pracownik szkoły bądź uczelni. Sprawy wyznaczania nauczycielowi będącemu jednocześnie dyrektorem szkoły pensum określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; zwana dalej u.K.n.). W świetle rozwiązań tej ustawy, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 u.K.n. Natomiast w myśl art. 42 ust. 6a u.K.n., dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. W literaturze zauważa się, że powodem wprowadzenia takiego ograniczenia jest sprzeczność pomiędzy realizacją zajęć w godzinach ponadwymiarowych z celem obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (zob. M. Szymańska (w:) A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X, WKP 2018, art. 42.).

W świetle przytoczonych regulacji, pensum dyrektora szkoły gminnej lub gminnej placówki oświatowej stanowi informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p., gdyż obrazuje obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych jakie dyrektor może zrealizować w ramach tygodnia w szkole. Wymiar godzin dydaktycznych może zaś wpływać na stopień wywiązywania się dyrektora z obowiązku ustawowego polegającego na kierowaniu szkołą publiczną. Jednocześnie ilość godzin wchodzących w skład pensum ma istotne znaczenie dla kontroli przestrzegania zakazu przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielowi pełniącemu jednocześnie obowiązki dyrektora, jaki wynika z art. 42 ust. 6a u.K.n. oraz kontroli uzyskania zgody organu prowadzącego na wykonywanie godzin dydaktycznych ponad ustalony obowiązkowy wymiar. Poza tym, co zresztą prawidłowo zauważa Organ w odpowiedzi na skargę, wymiar pensum odgrywa znaczenie dla kwestii wysokości wynagrodzenia dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Zatem stwierdzić należało, że Burmistrz Miasta i Gminy (...) będący organem prowadzącym dla szkół i placówek oświatowych tej gminy (zob. art. 4 pkt 16, art. 8 ust. 3 u.P.o.), jest organem, który winien dysponować żądaną przez skarżącego informacją publiczną o pensum dyrektorów tych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji, Burmistrz zobowiązany był do zastosowania wobec zgłoszonego wniosku strony skarżącej przepisów u.d.i.p., w tym przepisu obligującego do odpowiedzi na wniosek o dostęp w terminie 14 dni licząc od dnia jego złożenia - art. 13 ust. 1 u.d.i.p.

Z przesłanych do Sądu akt wynika ponad wszelką wątpliwość, że wniosek skarżącego opatrzony datą (...) czerwca 2020 r., wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w (...) w dniu (...) lipca 2020 r. Wniosek ten nie zawierał braków formalnych podlegających konieczności uzupełnienia. Odpowiedź Organu na wniosek o dostęp z dnia (...) lipca 2020 r., podpisana z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w (...) została nadana w Urzędzie Pocztowym do skarżącego po upływie terminu, jaki Organ miał na udzielenie w odpowiedzi, bowiem dopiero (...) lipca 2020 r. Dla zachowania terminu przewidzianego w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, kluczowa jest data wyekspediowania tej odpowiedzi do adresata, a nie dzień sporządzenia czy podpisania dokumentu. Z uwagi na datę wpływu wniosku do ww. Organu końcowym dniem terminu przewidzianego na właściwą reakcję Burmistrza był dzień (...) lipca 2020 r.

Ponieważ Organ naruszył ustawowy termin 14 dni, przewidziany w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., to Sąd zobligowany był stwierdzić, iż Burmistrz pozostawał przez stosunkowo krótki czas w bezczynności wobec zgłoszonego przez skarżącego żądania. Organ zarówno skarżącemu, a także Sądowi nie wyjaśnił przyczyn, dla których spóźnił się z udzieleniem odpowiedzi, czyli nie uzasadnił podstaw swej bezczynności.

Jednocześnie okres 5 dni opóźnienia w realizacji dyspozycji art. 13 ust. 1 u.d.i.p. nie jest na tyle poważny, aby można było stwierdzić rażące naruszenie prawa skarżącego do informacji publicznej. Organ ostatecznie odpowiadając na wniosek dotyczący wysokości pensum poszczególnych dyrektorów nie zlekceważył strony postępowania i ustosunkował się w sposób pełny do zapytania. Z akt sprawy nie wynika także, aby Burmistrz działał w zwłoce w sposób celowy i zamierzony, a także aby podejmował próbę ukrycia przed stroną publicznych danych. Dlatego też nie sposób tu mówić o szczególnym przypadku bezczynności organu w udostępnianiu żądanej przez skarżącego informacji publicznej, która wymagałaby napiętnowania poprzez stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów prawa w tym względzie.

Z uwagi na udostępnienie skarżącemu żądanej przez niego informacji publicznej, Sąd nie mógł zastosować przepisów pozwalających na zobowiązanie organu do udostępnienia tej informacji w określonym terminie. Skarżący twierdzi, iż nie udzielono mu żądanej informacji bowiem w odpowiedzi do niego z dnia (...) lipca 2020 r. podano pensum poszczególnych dyrektorów w postaci ułamków np.: 22/19, 19/18, 21/18. Strona podkreśla, że nie wie, dlaczego Organowi "wyszły ułamki".

Wobec tych twierdzeń należy wyjaśnić stronie, iż w świetle art. 42 ust. 5c u.K.n., nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe (pensum łączone).

Zatem Burmistrz w sposób prawidłowy przedstawił żądaną przez stronę skarżącą informację publiczną, a sposób w jaki to uczynił znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących regulacjach ustawy, które wyraźnie wskazują, że obowiązkowy wymiar godzin ustala się w postaci ilorazu w przypadku, gdy nauczyciel realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w tygodniu, czyli także w przypadku nauczycieli będących jednocześnie dyrektorami czy wicedyrektorami szkoły lub placówki. Jeżeli skarżący nie miał wiedzy na temat tych aspektów ustalania pensum łączonego dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, to mógł skierować stosowne zapytanie do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie swych wątpliwości. Powstanie tych wątpliwości nie przesądza jednak o nieudzieleniu przez Organ informacji publicznej. Wyjaśnić również przyjdzie, iż przepisy k.p.a. w tym art. 7 Kodeksu, nie znajdują zastosowania wobec wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przepisy k.p.a. należy stosować dopiero w momencie, w którym organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia żądanej informacji.

Skarżący w toku postępowania w sprawie bezczynności Burmistrza pismami z 26 września 2020 r. oraz z 13 października 2020 r., złożył do WSA także wniosek o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy (...) grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., motywując go nieprzekazaniem skargi wraz z odpowiedzią i aktami, w ustawowym terminie. W świetle tej regulacji procesowej, w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W orzecznictwie przyjmuje się, iż art. 55 § 1 p.p.s.a. nie obliguje sądu do wymierzenia organowi grzywny w razie spełnienia wskazanych w nim przesłanek, a jedynie wprowadza fakultatywnie możliwość jej orzeczenia (tak słusznie NSA w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2014 r. o sygn. I OZ 1230/13, LEX).

Z przesłanych do Sądu akt administracyjnych wynika, iż skarga P.M. w sprawie w bezczynności Burmistrza, wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w (...) w dniu 31 lipca 2020 r. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę w sprawie bezczynności organu w udostępnieniu informacji publicznej w myśl art. 21 pkt 1 u.d.i.p. następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 54 § 2 p.p.s.a.

Nie ulega wątpliwości, że Organ dopuścił się naruszenia ww. regulacji ustawowej bowiem przekazał do Sądu skargę P.M. wraz z dokumentami dopiero dnia 17 września 2020 r. (data nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym). Burmistrz w piśmie z dnia 7 października 2020 r., odpowiadając na wniosek skarżącego o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. wskazał, że brak dochowania terminu przekazania akt sprawy wynikł na skutek zaistniałej siły wyższej na terenie Miasta i Gminy (...) w ostatnich dniach czerwca - powodzi - co wiązało się koniecznością podejmowania skutecznych działań naprawczych na terenie gminy w związku z tym zdarzeniem. W piśmie tym podkreślono, że w związku z zaistnieniem powodzi konieczne stało się oddelegowanie części pracowników merytorycznych do udzielania informacji poszkodowanym i o przysługujących im instrumentach prawnych. Zaistniałe zdarzenie o charakterze siły wyższej wymusiło przeprowadzenie konsultacji i spotkań z wieloma instytucjami celem zorganizowania pomocy poszkodowanym. Organ podkreślił dodatkowo, że postępowanie zostało wszczęte w okresie istnienia jeszcze innej siły wyższej pandemii COVID - 19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Działalność każdego podmiotu, w tym urzędów jest w okresie trwania tych okoliczności znacznie utrudniona bowiem wymagane jest przestrzeganie dodatkowych procedur przechowywania dokumentacji w kwarantannie, co dodatkowo utrudnia i zmniejsza realny termin organu na udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach. Wymagało również oddelegowania części pracowników urzędu do sprawdzania wchodzących osób do urzędu, w konsekwencji dodatkowo zmniejszyła się liczba pracowników przeznaczonych do pracy merytorycznej.

Wobec tak ujawnionych przyczyn nieprzekazania w ustawowym terminie skargi P.M. do WSA, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku skarżącego o wymierzenie grzywny gdyż w tych okolicznościach nie spełniałaby ona zakładanych w przepisach funkcji dyscyplinującej, represyjnej i prewencyjnej. Uwzględnienie wniosku skarżącego odnosiłoby skutek wyłącznie represyjny, nieproporcjonalny do skali naruszenia przepisu, a przede wszystkim byłoby znacząco nadmierne w świetle przekonujących wyjaśnień Organu. Należało zważyć, iż naruszenie terminu z art. 54 § 2 p.p.s.a., nie zostało wywołane niedbałością w realizacji obowiązków ustawowych, lecz przyczynami niezależnymi od Burmistrza. Ponadto wnioskowana informacja publiczna została skarżącemu udzielona jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, a skarga wraz z aktami wpłynęła do WSA, bez potrzeby dodatkowego wzywania Burmistrza.

Z wyłożonych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji w wyroku, działając w tym zakresie na podstawie art. 55 § 1, art. 149 § 1 pkt 3, § 1a p.p.s.a. O kosztach postępowania orzeczono zaś na podstawie art. 200, art. 205 § 1 w związku z art. 210 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.