Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2130861

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 8 września 2016 r.
II SAB/Rz 44/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA Paweł Zaborniak.

Sędziowie WSA: Krystyna Józefczyk (spr.), Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 września 2016 r. sprawy ze skargi W. L. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej-skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi W.L. jest bezczynność Starosty Powiatu (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2016 r. W.L. zwrócił się do Starosty (...) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie mu decyzji z dnia (...) czerwca 2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego wraz ze zgromadzoną dokumentacją łącznie z decyzją zwalniającą z zakazu wydaną na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne, dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na wykonaniu stawu na działce nr 663/4 w miejscowości P. i przesłanie żądanych dokumentów na adres podany we wniosku W skardze na bezczynność Starosty (...) W.L. zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1, ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm., dalej "u.d.ip.") zwrócił się o zobowiązanie Starosty (...) do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, zobowiązanie Starosty (...) do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi W.L. wskazał, że do dnia sporządzenia skargi tj. 20 kwietnia 2016 r. ww. organ administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 u.d.ip., przez co naruszył 14 - dniowy termin do udzielenia żądanej informacji, określony w art. 13 ww. ustawy.

Pismem z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) Starosta (...) poinformował wnioskodawcę, że przedmiotowa sprawa podlega załatwieniu w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), a udostępnienie informacji, stosownie do art. 26 ust. 2 tej ustawy, podlega opłacie. Po uiszczeniu wymaganej opłaty wynoszącej 23, 14 zł żądane dokumenty zostaną niezwłocznie przesłane.

Przy piśmie z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) Starosta (...) przesłał wnioskodawcy żądane dokumenty, doręczonym skarżącemu w dniu 20 maja 2016 r.

Przesyłając do Sądu skargę W.L. organ nie ustosunkował się do wniosków skargi. Wyjaśnił, że w dniu (...) maja 2016 r. przesłał wnioskodawcy pismo informujące o trybie załatwienia przedmiotowej sprawy i konieczności uprzedniego uiszczenia opłaty warunkującego udzielenie żądanej informacji. W dniu otrzymania z Wydziału Budżetowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w (...) potwierdzenia dokonanej wpłaty (19 maja 2016 r.) organ przesłał skarżącemu objęte wnioskiem dokumenty.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Starosta (...) wyjaśnił, że przy piśmie z dnia 19 maja 2016 r. udostępnił wnioskodawcy następujące dokumenty:

1.

wniosek P. M. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego + operat wodnoprawny,

2.

opis prowadzenia zamierzone działalności w języku nietechnicznym,

3.

decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) października 2009 r. nr (...) ustalającą warunki zabudowy,

4.

opinię geotechniczną,

5.

wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia (...) maja 2012 r. nr (...)

6.

odpowiedź P. M. na wezwanie organu,

7.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wykaz stron, informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości z dnia (...) maja 2012 r. nr (...),

8.

decyzję z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej. Sąd administracyjny bada zgodność z obowiązującym prawem zaskarżonego aktu.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Ustalenia faktyczne nie budzą wątpliwości i sprawa nadaje się do wyrokowania.

Skarżący W.L. w dniu (...) kwietnia 2016 r. złożył wniosek o udzielenie informacji w zakresie decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego wraz z całą dokumentacją oraz decyzją zwalniającą z zakazu wydaną na podstawie art. 88 prawa wodnego, dotyczącą zamierzenia na działce nr 663/4 w P.

W swym wniosku skarżący wskazał, iż jest to informacja w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wskazał również formę udostępnienia żądanej informacji.

Organ, do którego żądanie skierowano potraktował je jak żądanie, o którym mowa w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku z 2008 r. i wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty. Po jej uiszczeniu w dniu (...) maja 2016 r. wysłano skarżącemu wszystkie żądane dokumenty, co nie jest kwestionowane przez skarżącego. Potwierdził to również skarżący w swoim piśmie do sądu.

Skarga na bezczynność organu została złożona w dniu 21 kwietnia 2016 r., lecz złożono ją bezpośredni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu (...) maja 2016 r. Sąd odesłał skargę do organu, któremu zarzucono bezczynność. Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi". Dlatego też dla oceny, a zarazem rozstrzygnięcia Sądu w przedmiocie wniesionej skargi jest ocena, z jaką datą wniesiona została skarga na bezczynność organu. Prawidłowo wniesiona skarga - to dzień jej skierowania przez WSA do Starosty, a zatem (...) maja 2016 r. skarżący uzyskał żądane dokumenty w dniu 19 maja 2016 r. Zatem nie ma podstaw do zobowiązywania organu do rozpoznania wniosku skarżącego. Jedynie w przypadku braku rozpoznania wniosku o dostarczenie informacji publicznej możliwe jest zobowiązanie organu do jego rozpoznania. Poza tym wyłącznie wówczas, gdy sąd uwzględni skargę na bezczynność może orzekać o rażącym naruszeniu prawa.

Z tych względów na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.