II SAB/Rz 26/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734568

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2015 r. II SAB/Rz 26/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 r. orzeczono w punkcie III o kosztach postępowania sądowego zasądzając od organu na rzecz skarżącego kwotę 477 zł, na którą złożyły się: wpis od skargi (100 zł), wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego (240 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika za postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (120 zł).

Rozstrzygnięcie to z zachowaniem ustawowego terminu zostało zaskarżone zażaleniem przez P. K., który zarzucił, że nie orzeczono w wyroku o całości kosztów postępowania sądowego, ponieważ zasądzona kwota nie obejmuje wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika strony za ponowne reprezentowanie jej w postępowaniu przed sądem I instancji na skutek uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny po uwzględnieniu jego skargi kasacyjnej postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 października 2014 r. sygn. II SAB/Rz 72/14.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

zażalenie jest oczywiście uzasadnione.

Stosownie do art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.", w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W myśl art. 201 § 1 p.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3.

Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 205 § 2 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym (w odróżnieniu od stanowiska wyrażanego przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy, por.m.in. postanowienie SN z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. II CZ 40/12 i z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. III CZ 36/13) przyjmuje się, że w razie ponownego rozpoznania sprawy przez sąd pierwszej instancji na skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny stronie reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika przysługuje zwrot kosztów obejmujący dodatkowe odrębne wynagrodzenie tegoż pełnomocnika za udział przed sądem pierwszej instancji rozpoznającym ponownie daną sprawę. Takie stanowiska wyrażono m.in. w postanowieniach NSA z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. I OZ 1179/13, z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. II FZ 25/14, czy też z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. I GZ 493/14. Tak więc na koszty niniejszego postępowania powinny złożyć się: wpis od skargi - 100 zł, wpis od skargi kasacyjnej - 100 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego: za postępowanie pierwszoinstancyjne - 240 zł, za postępowanie kasacyjne - 120 zł, za ponowne postępowanie pierwszoinstancyjne - 240 zł; łącznie 817 zł. W rozstrzygnięciu zawartym w punkcie III wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 r. nie uwzględniono natomiast wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika za ponowne postępowanie pierwszoinstancyjne - 240 zł. A zatem zarzuty zażalenia w okolicznościach niniejszej sprawy zasługiwały na uwzględnienie w całości. Z tego powodu, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a., Sąd postanowił uznać zażalenie za oczywiście uzasadnione, co wymagało uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia o kosztach postępowania sądowego i orzeczenia o nich na nowo w sposób określony w sentencji niniejszego postanowienia, stosownie do art. 200, art. 201 § 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.