Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811068

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 września 2015 r.
II SAB/Po 80/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie warunków zabudowy; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie warunków zabudowy.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II tutejszego Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,- zł, w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z kolei wezwaniem z dnia 15 lipca 2015 r. strona skarżąca została zobowiązana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu i wezwanie do usunięcia braków formalnych zostały skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 17 lipca 2015 r. (k. 10 akt sąd.). W zakreślonym terminie należny wpis nie został jednak opłacony (k. 12 akt sąd.). Skarżący nie uzupełnił także braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast w myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, a także wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostały skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 17 lipca 2015 r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upływał z dniem 24 lipca 2015 r. W zakreślonym terminie skarga nie została opłacona, co znalazło potwierdzenie w informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu o braku wymaganej wpłaty. Strona skarżąca nie uzupełniła także braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.