Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031390

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
II SAB/Po 3/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi M. M. bezczynność Wójta Gminy D. przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zwrócić Wójtowi Gminy D. kwotę 100,- zł (słownie: sto złotych) tytułem nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika Wójta Gminy D. o doręczenie zapadłego w sprawie wyroku wraz z uzasadnieniem. Do wniosku załączono dowód uiszczenia na rachunek bankowy Sądu kwoty 100,- zł tytułem "opłaty za uzasadnienie w spr. II SAB/Po 3/16 (...)".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm - w skrócie: p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony w sprawach, w których skargę oddalono.

W rozpatrywanej sprawie Sąd wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2016 r. stwierdził, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a., iż organ dopuścił się bezczynności i w związku z powyższym uzasadnienie wyroku sporządza z urzędu, a nie na wniosek strony (art. 141 § 1 w zw. z art. 141 § 2 p.p.s.a.).

W tej sytuacji uiszczoną opłatę kancelaryjną w kwocie 100,- zł należało zwrócić Wójtowi Gminy D. na podstawie art. 225 p.p.s.a., zgodnie z którym opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.