II SAB/Po 24/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3156431

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 r. II SAB/Po 24/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w przedmiocie nadania biegu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2021 r. A. D. złożył za pośrednictwem Komendanta Policji w (...) (do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) skargę na bezczynność tego organu w zakresie obowiązku nadania biegu jego zawiadomieniu z dnia (...) października 2020 r. o popełnieniu przestępstwa przez jego kuzyna K. K. i jego matkę M. D.

W odpowiedzi na skargę Komendant Powiatowy Policji w (...) wniósł o jej odrzucenie zaznaczając, że sprawa objęta skargą nie należy do kognicji sądów administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przedmiotem skargi jest bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w zakresie - co trzeba podkreślić - nadania biegu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") określającym właściwość rzeczową sądów administracyjnych, sądy wykonując kontrolę działalności administracji publicznej orzekają w sprawach skarg, między innymi na decyzje administracyjne i postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, jak i również na inne akty oraz bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania organów wymienione w tym przepisie.

Wszystkie akty lub czynności zaskarżalne do sądu administracyjnego (w rozumieniu zaskarżenia tych aktów lub czynności albo zaskarżenia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie ich wydania) charakteryzują się przynależnością do sfery administracyjnej.

W innych sferach, zwłaszcza takich, które wyraźnie należą do odrębnych dziedzin prawa (prawo karne, prawo cywilne), sądy administracyjne nie są właściwe. Oznacza to, że nie można występować ze skargami do sądu administracyjnego na akty, czynności, względnie bezczynność lub przewlekłe działanie instytucji i jednostek, które realizują zadania poza administracją publiczną.

Czynność przyjęcia i nadania biegu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa należy ewidentnie do zadań Policji ze sfery porządku publicznego i sfery karnej. Te mieszczą się w domenie - najogólniej ujmując - prokuratur i sądów powszechnych (karnych).

W konsekwencji sąd administracyjny z całą pewnością nie może być uznany za właściwy do rozpatrywania skargi na bezczynność Komendanta Policji w zakresie nadania biegu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. Wniosek taki nasuwa się już intuicyjnie, jako że tryb zawiadamiania o przestępstwach z całą pewnością pozostaje poza sferą administracji publicznej.

Przenosząc natomiast powyższe na przepisy ustawy procesowej, łatwo dostrzec, że czynności organów Policji, które te powinny podjąć w reakcji na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie zaliczają się do żadnej z kategorii aktów i czynności wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a. Oznacza to, że tym bardziej nie można wywieść w odniesieniu do bezczynności organu Policji skargi na bezczynność (taka skarga przysługuje tylko wtedy, gdy czynność, którą organ miał podjąć, jest również do sądu administracyjnego zaskarżalna)

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowienie o odrzuceniu skargi mogło zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.