Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757812

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2015 r.
II SAB/Po 21/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński (spr.).

Sędziowie: NSA Jolanta Szaniecka, WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 czerwca 2015 r. zgłoszonego 27 maja 2015 r. przez sędziego WSA T. Ś. żądania wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi D. K. na bezczynność Miasta P. - Dyrektora Zarządu (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia wyłączyć sędziego T. Ś. od orzekania w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 maja 2015 r. sędzia sprawozdawca - sędzia WSA T. Ś. zgłosił żądanie wyłączenia od orzekania sprawie w sprawie ze skargi D. K. na bezczynność Miasta P. - Dyrektora Zarządu (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sędzia oświadczył, że w związku z prowadzonym sporem z Zarządem (...) (postępowaniem (...)) zachodzi przesłanka wyłączenia, o jakiej mowa w art. 19 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (k. 70).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), niezależnie od przyczyn wyłączenia sędziego wymienionych w art. 18 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Natomiast stosownie do treści art. 21 p.p.s.a. sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.

Sędzia T. Ś. w niniejszej sprawie zgłosił w trybie wynikającym z przywołanych przepisów żądanie wyłączenia od orzekania w sprawie, wskazując podstawę swojego wyłączenia i wstrzymał się od udziału w sprawie. Prawdziwość tego oświadczenia nie budzi żadnych wątpliwości.

W ocenie Sądu, w zgłoszonym żądaniu zostały przedstawione okoliczności, które wskazują na zaistnienie przesłanki wyłączenia sędziego, o której mowa w art. 19 p.p.s.a. Fakt pozostawania w sporze (aktualnie na etapie postępowania reklamacyjnego) z jednostką budżetową Miasta P., jaką jest Zarząd (...), którego dyrektor jest podmiotem skarżonym w niniejszej prawie stanowi bowiem tego rodzaju okoliczność, która może wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, uznając, że zaszły podstawy do wyłączenia sędziego w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł, jak w części rozstrzygającej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.