II SAB/Po 14/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3129106

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2021 r. II SAB/Po 14/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutego 2021 r. sprawy ze skargi R. B. na bezczynność Rektora Uniwersytetu im. (...) w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2020 r. R. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Rektora Uniwersytetu im. (...) w (...) (dalej powoływany jako "Rektor") w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia (...) kwietnia 2020 r.

W uzasadnieniu Skarżący wyjaśnił, że na skutek skargi wniesionej w dniu (...) maja 2020 r. Rektor pismem z dnia (...) lipca 2020 r. udzielił odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dnia (...) kwietnia 2020 r., jednakże zawarte w treści pisma odpowiedzi są lakoniczne i niepełne. Zdaniem Skarżącego Uniwersytet usiłuje uniknąć odpowiedzi na zadane pytania, co pozwala stwierdzić, że nadal nie udzielono odpowiedzi na wniosek i organ pozostaje w bezczynności. Skarżący wniósł o zobowiązanie organu do rozpatrzenia jego wniosku z dnia (...) kwietnia 2020 r., stwierdzenie bezczynności organu, jej rażącego charakteru oraz o nałożenie grzywny.

Skarga wniesiona została bezpośrednio do Sądu i w dniu (...) września 2020 r. została przekazana do Uniwersytetu im. (...) w (...).

W odpowiedzi na skargę Rektor wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

O istnieniu stanu sprawy w toku (lis pendens), bądź powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) przesądza tożsamość elementów podmiotowych oraz tożsamość elementów przedmiotowych sprawy. Tożsamość podmiotowa dotyczy podmiotu będącego adresatem praw lub obowiązków. Tożsamość przedmiotowa ma zaś miejsce, gdy identyczna jest treść tych praw i obowiązków oraz ich podstawa prawna i faktyczna. Istotą przedmiotowego uregulowania jest wprowadzenie reguły, że w tej samej sprawie między tymi samymi stronami skarga przysługuje tylko raz, nie można więc w takiej samej sprawie wszcząć nowego postępowania sądowoadministracyjnego między tymi samymi stronami. Wyłączona jest bowiem dopuszczalność skutecznego wniesienia kolejnej skargi na ten sam akt administracyjny, bądź to samo działanie lub bezczynność lub przewlekłość organu administracji (por. M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda, w: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wyd. C.H. Beck 2015, s. 362).

Przedmiotem niniejszej sprawy jest skarga R. B. z dnia (...) sierpnia 2020 r. na bezczynność Rektora Uniwersytetu im. (...) w (...) w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia (...) kwietnia 2020 r. Tymczasem wyrokiem z dnia 3 lutego 2020 r. sygn. akt II SAB/Po 99/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę R. B. na bezczynność Rektora w tym samym przedmiocie, zobowiązując Rektora do załatwienia wniosku Skarżącego z dnia (...) kwietnia 2020 r. w terminie 1 miesiąca od otrzymania prawomocnego wyroku oraz stwierdzając, że Rektora dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie Sąd oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Tożsamy stan faktyczny zachodzi w sprawie obecnie rozpoznawanej.

Zarówno skarga wniesiona w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 99/20, jak i wniesiona w przedmiotowej sprawie (sygn. akt II SAB/Po 14/21) zostały wniesione przez tego samego skarżącego i posiadają ten sam przedmiot zaskarżenia. Obydwie skargi są więc tożsame przedmiotowo i podmiotowo.

Skoro więc, jak wyżej podano, sprawa bezczynności Rektora w rozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia (...) kwietnia 2020 r. została już rozstrzygnięta wyrokiem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt II SAB/Po 99/20, to skarga R. B. z dnia (...) sierpnia 2020 r. wniesiona w przedmiotowej sprawie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a.

Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.