Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811040

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2015 r.
II SAB/Po 102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. D. w dniu (...) maja 2015 r. wniosła do Sądu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych sprawy.

Sąd pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. wezwał skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), dalej: k.p.a., czyli przed wniesieniem skargi wniosła zażalenie do organu wyższego stopnia tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P., pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu (...) sierpnia 2015 r. i w zakreślonym terminie skarżąca nie wykazała, by przed wniesieniem skargi wyczerpała przysługujący jej środek prawny. W piśmie z dnia (...) sierpnia 2015 r. skarżąca wskazała, że przed wniesieniem skargi nie wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli skarżący przed wniesieniem skargi nie wyczerpie przysługującego mu środka zaskarżenia skarga w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. podlega odrzuceniu.

W przypadku bezczynności organu strona przed wniesieniem skargi zobowiązana jest wyczerpać środek zaskarżenia przewidziany przepisem art. 37 § 1 k.p.a. Przepis ten stanowi, że na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezydenta Miasta P. jako organu jednostki samorządu terytorialnego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. (art. 17 pkt 1 k.p.a.).

Z uwagi na fakt, że skarżąca przed wniesieniem skargi nie wyczerpała przysługującego jej środka zaskarżenia - zażalenia (art. 37 § 1 k.p.a.), jej skargę należało w oparciu o przepisy art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a. odrzucić.

Stąd orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.