Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011740

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 22 lutego 2016 r.
II SAB/Op 6/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych w sprawie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 listopada 2015 r. S. P., reprezentowany przez małżonkę B. P., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Sprawa ta została zarejestrowana w Repertorium sądowym "SAB", pod sygnaturą akt "II SAB/Op 76/15".

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 26 listopada 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - braków formalnych skargi, przez wskazanie postępowania administracyjnego, w zakresie którego skarżący domaga się stwierdzenia bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Strzeleckiego. Jednocześnie w wezwaniu wyjaśniono, że obecnie z wniosku skarżącego prowadzonych jest 6 odrębnych postępowań w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego, związanych z budową kanalizacji ścieków komunalnych i rurociągu do kolektora sanitarnego, tymczasem do Sądu została złożona jedna skarga, z której nie wynika, jakiego postępowania dotyczy żądanie stwierdzenia bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Strzeleckiego. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu do rąk pełnomocnika w dniu 3 grudnia 2015 r., o czym świadczy adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k-34 akt sądowych o sygn. II SAB/Op 76/15).

Skarżący zastosował się do wezwania, ponieważ w dniu 3 grudnia 2015 r., przesłał na nie drogą elektroniczną odpowiedź, uzupełnioną następnie - na wezwanie Sądu - w zakresie podpisu. W piśmie z dnia 3 grudnia 2015 r. S. P. oświadczył, że jego skarga dotyczyła bezczynności Starosty Strzeleckiego w wykonaniu postanowienia Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2015 r., nr (...) i decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2015 r., nr (...), których kopie załączył.

Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu, zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2016 r., działając na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", oraz § 27 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, wyłączył ze sprawy o sygn. akt II SAB/Op 76/15 sprawę ze skargi S. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty Strzeleckiego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych w sprawie pozwolenia na budowę. Sprawa ta została zarejestrowana w Repertorium spraw "SAB" pod sygnaturą akt II SAB/Op 6/16 i stanowi ona przedmiot niniejszej sprawy.

W związku z tym skarżący został wezwany na zarządzenie Sądu z dnia 1 lutego 2016 r. do usunięcia braków skargi z dnia 16 listopada 2015 r., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wykazanie, że przed wniesieniem skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych w sprawie pozwolenia na budowę wyczerpał on wszystkie środki zaskarżenia, tj. wniósł do organu wyższego stopnia zażalenie na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego.

Pełnomocnik skarżącego - B. P. odebrała to wezwanie w dniu 8 lutego 2016 r. (k. 22 akt sąd.). W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nadesłał pismo (datowane na dzień 5 lutego 2015 r., nadane w placówce pocztowej w dniu 8 lutego 2015 r.), do którego dołączył kopię swojego zażalenia z dnia 12 listopada 2015 r., złożonego drogą elektroniczną do Wojewody Opolskiego, "na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty Strzeleckiego w przedmiocie ponownego rozpatrywania uchylonej przez Wojewodę Opolskiego decyzji (...)", w związku z otrzymanym zawiadomieniem z dnia 9 listopada 2015 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Zawiadomienie to, znajdujące się w aktach administracyjnych załączonych do sprawy o sygn. akt II SAB/Op 76/15, określa termin załatwienia sprawy przez Starostę Strzeleckiego w związku z uchyleniem decyzji tego organu z dnia 17 czerwca 2015 r., nr (...), odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznych - z dnia 29 lipca 2010 r., nr (...) (znak: (...)); z dnia 30 stycznia 2012 r. (znak: (...)); z dnia 5 lutego 2015 r., nr (...) (znak: (...)); z dnia 22 listopada 2010 r., nr (...) (znak: (...)); z dnia 30 stycznia 2012 r. (znak: (...)); z dnia 17 grudnia 2014 r., nr (...) (znak: (...)) - dotyczących pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej w (...), oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie między innymi w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1- 4a (pkt 8).

Uwzględniając wykładnię ukształtowaną w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie, przyjąć należy, że o ile bezczynność oznacza niepodejmowanie czynności proceduralnych będących w kompetencji organu, w terminie określonym przepisami prawa, to przewlekłość postępowania jest także zachowaniem organu niezgodnym z prawem, ale w innej formie niż bezczynność i stanowi kwalifikowaną postać bezczynności. Przewlekłość zachodzi wówczas, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, nie pozostając formalnie w bezczynności, natomiast prowadzi postępowanie nieefektywnie i w sposób nieuzasadniony "przedłuża" termin załatwienia sprawy, powołując się na niezależne od niego przyczyny uniemożliwiające jego dotrzymanie, a w szczególności - konieczność wywiązania się z pewnych obowiązków procesowych przez stronę (np. przedłożenia przez nią dokumentacji niezbędnej dla podjęcia decyzji lub wzięcia udziału w czynnościach dowodowych), bądź gdy bieg terminu jest zatrzymany. Oceniając, czy doszło do przewlekłości postępowania Sąd bada, czy podejmowane przez organ w postępowaniu jurysdykcyjnym czynności zamierzają do należytego i szybkiego załatwienia sprawy, w jakich odstępach czasu są one podejmowane oraz czy nie są to czynności pozorne, nieprowadzące w istocie do wydania rozstrzygnięcia (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt II OSK 1031/12, opubl. na stronie internetowej - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych oraz Z. Kmieciak: Przewlekłość postępowania administracyjnego, PiP 2011, nr 6, s. 33).

Dopuszczalność wniesienia skargi sądowoadministracyjnej nie przesądza jednak automatycznie o możliwości jej merytorycznego rozpoznania przez sąd. Na wstępie bowiem sąd bada z urzędu dopuszczalność skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż określone w pkt 1-5a tego przepisu.

Na zasadzie art. 52 p.p.s.a., warunkiem dopuszczalności skargi jest uprzednie wyczerpanie środków zaskarżenia służących stronie w postępowaniu administracyjnym. Stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W świetle przywołanych regulacji wniesienie skargi sądowoadministracyjnej na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego musi być poprzedzone postępowaniem przewidzianym w art. 37 k.p.a.

Z uwagi na zarzucaną w skardze bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty Strzeleckiego w sprawie dotyczącej wykonania postanowienia Wojewody Opolskiego z dnia 8 września 2015 r., nr (...), którym to postanowieniem uchylono w całości zaskarżone postanowienie Starosty Strzeleckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. odmawiające wstrzymania wykonania sześciu ostatecznych decyzji Starosty Strzeleckiego dotyczących pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej w (...), oraz przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji, skarżący - aby wyczerpać tryb określony w art. 52 p.p.s.a. w związku z art. 37 k.p.a. - powinien był przed wniesieniem skargi złożyć zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a. do organu wyższego stopnia, tj. do Wojewody Opolskiego.

Z akt sprawy wynika, że skarżący zwrócił się drogą elektroniczną w dniu 12 listopada 2015 r. do Wojewody Opolskiego, składając - jak sam określił - zażalenie "na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty Strzeleckiego w przedmiocie ponownego rozpatrywania uchylonej przez Wojewodę Opolskiego decyzji (...)", w związku z otrzymanym zawiadomieniem z dnia 9 listopada 2015 r. o przedłużeniu terminu załatwienia spraw. Zawiadomienie to określa termin załatwienia sprawy przez Starostę Strzeleckiego w związku z uchyleniem jego decyzji nr (...) odmawiającej uchylenia sześciu decyzji ostatecznych dotyczących pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej w (...), oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Przesłane na żądanie Sądu zażalenie dotyczy zatem bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania Starosty Opolskiego w zakresie ponownego rozpatrywania sprawy związanej z uchyloną przez Wojewodę Opolskiego decyzją organu pierwszej instancji o odmowie uchylenia decyzji ostatecznych. Nie dotyczy natomiast postępowania w zakresie ponownego rozpatrywania przez Starostę Opolskiego sprawy związanej ze wstrzymaniem ostatecznych decyzji Starosty Strzeleckiego, po wcześniejszym uchyleniu przez Wojewodę Opolskiego postanowieniem z dnia 8 września 2015 r., nr (...) - postanowienia z dnia 15 czerwca 2015 r., nr (...), odmawiającego wstrzymania wykonania tych decyzji.

Skarżący nie wykazał zatem, że przed wniesieniem skargi do tut. Sądu złożył w trybie art. 37 § 1 k.p.a. zażalenie do Wojewody Opolskiego na bezczynne i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych w sprawie pozwolenia na budowę. W tej sytuacji uprawniony jest wniosek, że w niniejszej sprawie S. P. nie wyczerpał przysługujących mu środków zaskarżenia i tym samym nie spełnił jednego z niezbędnych warunków skutecznego wniesienia skargi.

Wobec tego skarga S. P. jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.