Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 września 2019 r.
II SAB/Op 58/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. M. na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca L. M., reprezentowania przez pełnomocnika radcę prawnego D. B., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 24 lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz podanie numeru PESEL skarżącej. Wezwania zawierały pouczenia o konieczności ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania te zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej do rąk L. M. w dniu 2 sierpnia 2019 r., co dokumentuje zwrotne pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki (k. 16 akt sąd.). Wobec tego, że w skardze wskazano inny adres zamieszkania L. M., to jest ul. (...), (...), powstały wątpliwości co do skuteczności doręczenia wezwań sądowych. Dlatego pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do nadesłania w terminie 14 dni wyjaśnień, czy podany adres Kancelarii jest jednocześnie miejscem zamieszkania pełnomocnika i czy L. M., która odebrała korespondencję kierowaną do pełnomocnika zamieszkuje pod adresem - ul. (...), (...) (czy jest domownikiem). Wezwanie to zawierało pouczenie, że brak odpowiedzi spowoduje uznanie, iż na ww. pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Przesyłka adresowana do pełnomocnika skarżącej, zawarta w piśmie z dnia 20 sierpnia 2019 r., była dwukrotnie awizowana, pierwszy raz w dniu 23 sierpnia 2019 r., zaś drugi raz w dniu 2 września 2019 r., a następnie zwrócona Sądowi w dniu 10 września 2019 r. Przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną z upływem 14 dni od daty pierwszego awizowania, to jest w dniu 6 września 2019 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie opłaciła skargi i nie podała numeru PESEL.

Brak uiszczenia wpisu od skargi potwierdza notatka urzędowa z dnia 30 września 2019 r., sporządzona na dzień wydania niniejszego postanowienia (k. 21 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest skuteczne wniesienie skargi spełniającej określone w ustawie warunki formalne i fiskalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", skarga pod względem formalnym powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania pism w postępowaniu sądowym określa art. 46 p.p.s.a. Pierwsze pismo w sprawie, wedle art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., winno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Po myśli art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym skutkiem nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jest jej odrzucenie.

Z kolei podstawę prawną do wezwania o wpis sądowy stanowi przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W okolicznościach niniejszej sprawy wezwania dotyczące uiszczenia wpisu sądowego i uzupełnienia braku formalnego skargi, zawarte w jednej przesyłce, zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 2 sierpnia 2019 r., do rąk L. M., a zatem doręczenie nastąpiło w trybie tzw. doręczenia zastępczego, o jakim mowa w art. 72 § 1 p.p.s.a., i jest skuteczne. Sąd przyjął bowiem, stosownie do pouczenia wynikającego z pisma z dnia 20 sierpnia 2019 r., że L. M. zamieszkuje pod adresem Kancelarii pełnomocnika i jest dorosłym domownikiem. Termin do opłacenia skargi i uzupełnienia jej braku formalnego rozpoczął więc bieg w dniu 3 sierpnia 2019 r. i zakończył się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek).

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi i nie nadesłała numeru PESEL.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania Sądu, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.