Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468936

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SAB/Op 27/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez A sp. z o.o. w (...) jest przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie (...), na terenie gmin (...) i (...).

Pismem z dnia 30 maja 2014 r. skarżąca Spółka wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na brak zaistniały w składzie organów Spółki, który uniemożliwia jej działanie. Na uzasadnienie wniosku wskazała, że w dniu 14 maja 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym odwołani zostali wszyscy członkowie wchodzący w skład dotychczasowego Zarządu Spółki. Do wniosku dołączona została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne należało zawiesić.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. W świetle powyższej regulacji prawnej należy uznać, że braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną postępowania sądowego, które powstały po wniesieniu skargi i które uniemożliwiają podejmowanie przez tę jednostkę jakichkolwiek czynności procesowych, muszą w konsekwencji prowadzić do obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez sąd.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu została skutecznie wniesiona, a braki w składzie Zarządu Spółki, które uniemożliwiają działanie Spółki wystąpiły już po jej wniesieniu, tj. po 31 marca 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki bowiem uchwałą z dnia 14 maja 2014 r. odwołało wszystkich członków wchodzący w skład dotychczasowego Zarządu Spółki, a tym samym w chwili obecnej skarżąca nie posiada organu, który byłby w stanie działać w jej imieniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.