Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2757622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2019 r.
II SAB/Ol 86/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.L. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania odwołania od decyzji dotyczącej udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

D.L. w dniu 8 września 2019 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, na bezczynność Burmistrza Miasta (dalej: Burmistrz) w przedmiocie nie przekazania odwołania od decyzji wydanej przez Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wniósł o zobowiązanie Burmistrza do przekazania jego odwołania z 13 sierpnia 2019 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stwierdzenie, że Burmistrz dopuścił się bezczynności, uznanie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w wysokości odpowiadającej stopniowi zawinienia, zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przekazanych.

Zarządzeniem Z-cy Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 15 listopada 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu wraz z pouczeniem, iż w przypadku nieuiszczenia wpisu skarga zostanie odrzucona.

Z urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD) wynika, że adresat dokumentu zawierającego ww. zarządzenie odebrał je 6 grudnia 2019 r. - karta 27 akt sądowych - poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP.

W dniu 15 grudnia 2019 r. skarżący, za pośrednictwem platformy ePUAP, złożył pismo procesowe w którym oświadczył o wycofaniu wniesionej w dniu 8 września 2019 r. skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie nie przekazania odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sprawa o sygn. akt II SAB/Ol 86/19.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) zwanej dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Co do zasady zatem skarżący może rozporządzać skargą także po jej wniesieniu, gdyż w tej kwestii jego oświadczenie jest wiążące dla sądu. W rezultacie uwzględnienia wniosku sąd kończy postępowanie przed sądem wydając postanowienie o umorzeniu postępowania.

Jednakże merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie, co oznacza, że nie jest ona dotknięta żadnymi brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu.

W niniejszej sprawie nie zachodzi taka okoliczność, bowiem wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi nie przeniosło pożądanego skutku. Skarżący nie uiścił bowiem w wyznaczonym 7 dniowym terminie wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Nie złożył również stosownego wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych w tym zakresie.

W tym stanie sprawy stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić, gdyż skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.