Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 13 lipca 2005 r.
II SAB/Ol 44/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Alicja Jaszczak Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2005 r. skargi A. P. - firma "A" na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą " A" wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracji publicznej w rozpoznaniu zażalenia dotyczącego wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych. W dniu 13 czerwca 2005 r. zostało jej doręczone wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w terminie siedmiu dni dokumentu potwierdzającego pisemne wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa oraz do uiszczenia w tym terminie wpisu od skargi dni pod rygorem jej odrzucenia. Termin ten upłynął bezskutecznie z dniem 20 czerwca 2005 r., gdyż skarżąca wpisu nie opłaciła i nie usunęła braków formalnych skargi.

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i § 2 w związku z art. 239 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz.1270) - zwanej dalej p.p.s.a-strona, która wniosła skargę i której nie zostało przyznane prawo pomocy, obowiązana jest do uiszczenia wpisu. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. (art. 220 § 1 p.p.s.a.)

W razie nieuiszczenia wpisu, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga podlega odrzuceniu. Z uwagi na to, że skarżąca wpisu nie uiściła, należało orzec jak w postanowieniu.