Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2005 r.
II SAB/Ol 37/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2005 r. sprawy ze skargi W. L. na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. L. zwrócił się do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. o udzielenie mu na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji o podmiotach gospodarczych biorących udział w przetargu na wykonywanie czynności geodezyjnych oraz, który z podmiotów wygrał przetarg. Ponadto czy spółdzielnia wystąpiła do Wojewody w sprawie refundacji kosztów poniesionych z tytułu wykonywania usług geodezyjnych, jeżeli tak, to na jaką kwotę. W. L. zwrócił się także o udzielenie mu informacji, czy spółdzielnia prowadzi ewidencję terminów wynajęcia sali na spotkania dla członków spółdzielni.

W odpowiedzi Zarząd zwrócił się do W. L. o wskazanie, których informacji na podstawie złożonego wniosku domaga się jako Radny Sejmiku Województwa, jako Prezes Stowarzyszenia A, a których jako pełnomocnik członków Spółdzielni Mieszkaniowej "A" i o dołączenie pełnomocnictw tych członków.

W tej sytuacji W. L. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. w przedmiocie udzielenia mu informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz, 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej, sprawowana przez sądy administracyjne, obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 tego przepisu. Zatem dopuszczalna jest skarga na bezczynność organów dotyczącą procesu podejmowania decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skarżący domagał się od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. udzielenia mu na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji i kopii dokumentów wskazanych w złożonym wniosku.

Przepis art. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej. W art. 4 ust. 1 pkt 1-5 zostały przykładowo wyliczone te podmioty, a wyliczenie zostało poprzedzone ogólnym określeniem, że są to "władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne".

Jednakże spółdzielnie mieszkaniowe nie wykonują zadań publicznych w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, ani nie dysponują majątkiem publicznym w rozumieniu przepisów tej ustawy, gdyż ich majątek jest prywatną własnością członków spółdzielni. Zatem przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych (zgodnie z uchwałą NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., sygn. akt I OPS 1/05, niepubl.).

W tej sytuacji skarga na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. jest niedopuszczalna, gdyż spółdzielnia nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.