Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2005 r.
II SAB/Ol 20/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2005 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Starosty O. z dnia "(...)", znak "(...)" w przedmiocie bezczynności w wykonaniu decyzji - wpis do ewidencji gruntów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. D. w dniu 21 lutego 2005 r. (data potwierdzenia złożenia pisma) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność w wykonaniu decyzji Starosty O. z dnia "(...)", znak "(...)" zatwierdzającej zmianę w gleboznawczej klasyfikacji gruntów, polegającą na braku wpisania tej decyzji do ewidencji gruntów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, to zgodnie z art. 53 § 2 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Skarżący pismem z dnia 22 sierpnia 2004 r. wezwał Starostę O. do natychmiastowego wpisania decyzji z dnia "(...)", znak "(...)" do ewidencji gruntów.

Pismem z dnia 13 września 2004 r., znak "(...)" organ poinformował skarżącego o wstrzymaniu wykonania przedmiotowej decyzji. Pismo to zostało wysłane dwukrotnie, ale z powodu nieobecności adresata w mieszkaniu zostało ono za każdym razem złożone w placówce pocztowej. Pomimo awizowania pisma w dniu 17 września 2004 r., a następnie l października 2004 r., skarżący nie odebrał go. W tej sytuacji zastępcza forma doręczenia pisma, jaką jest złożenie pisma w placówce pocztowej, rodzi domniemanie prawne, że zostało ono doręczone adresatowi najpóźniej w dniu 8 października 2004 r. (na mocy art. 44 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zatem w tej sytuacji skarga mogła zostać wniesiona w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu, czyli od dnia 8 października 2004 r.. Termin ten upłynął 8 listopada 2004 r., natomiast skarga do Sądu została wniesiona dopiero 21 lutego 2005 r. (data potwierdzenia złożenia pisma).

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.