Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 maja 2005 r.
II SAB/Ol 2/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. U. na bezczynność "A" Spółdzielni Mieszkaniowej w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe

II.

odmówić zwrotu wpisu od cofniętej skargi

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 stycznia 2005 r. L. U. wniósł skargę na bezczynność "A" Spółdzielni Mieszkaniowej w O. w zakresie obowiązku udzielenia informacji publicznej, żądając zobowiązania organu do ujawnienia treści wskazanych uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz innych dokumentów dotyczących działalności organów Spółdzielni.

W dniu 10 maja 2005 r. skarżący złożył oświadczenie o cofnięciu skargi oraz wniósł o zwrot uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Sad zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że jest ono niedopuszczalne z uwagi na to, że czynność taka zmierza do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W świetle okoliczności sprawy oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OPS 1/05), z której wynika, ze w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych nie stosuje się ustawy o dostępie do informacji publicznej, cofniecie skargi należy uznać za zasadne.

W związku z powyższym na mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) postępowanie w przedmiotowej sprawie należało umorzyć.

Nie zasługuje natomiast na uwzględnienie wniosek skarżącego o zwrot wpłaconego wpisu. Zgodnie bowiem z art. 232 § 1 ustawy p.p.s.a. Sąd zwraca stronie cały uiszczony wpis od cofniętej skargi wyłącznie w przypadku, gdy cofniecie takie nastąpiło przed wysłaniem organowi odpisu skargi, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca, gdyż organ tj. Zarząd "A" Spółdzielni Mieszkaniowej w O. otrzymał odpis skargi. Nie jest również dopuszczalny zwrot połowy wpisu, ponieważ sprawa ta była już rozpoznawana na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2005 r., a zwrot połowy wpisu możliwy jest jedynie w przypadku cofnięcia skargi przed rozpoczęciem posiedzenia, na które została skierowana.

W świetle przytoczonych okoliczności faktycznych i prawnych przedmiotowej sprawy należało orzec jak w sentencji postanowienia.