Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011720

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 marca 2016 r.
II SAB/Lu 8/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. C.-K. na bezczynność Dyrektora zespołu Szkół w przedmiocie udostępnienia informacji; w zakresie wniosku o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę P. C. - K. na bezczynność Dyrektora zespołu Szkół w przedmiocie udostępnienia informacji z powodu nieuiszczenia wpisu.

Pismem z dnia 29 lutego 2016 r. skarżący złożył "Podanie o przedłużenie czasu na uiszczenie wpisu sądowego" (k. 34 i 37 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu.

W myśl art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Z przepisu tego wynika, że przedłużenie terminu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku terminów sądowych. Instytucja ta nie ma natomiast zastosowania do terminów ustawowych, a więc terminy takie nie mogą być przedłużane (por. postanowienie NSA z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt II FZ 159/11, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Termin do uiszczenia wpisu od skargi jest natomiast terminem ustawowym wynikającym z art. 220 § 1 p.p.s.a. Oznacza to, że termin ten nie może być przedłużany. Jeżeli jednak z przyczyny niezależnej od strony nie może on zostać zachowany, stronie przysługuje ewentualny wniosek o przywrócenie terminu na zasadach ogólnych określonych w art. 86-87 p.p.s.a., przy czym wymaga podkreślenia, że w świetle tego ostatniego przepisu wniosek taki należy złożyć w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobnić w nim okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a nadto równocześnie dokonać czynności, której strona nie dokonała w terminie, tj. w przypadku niniejszej sprawy - uiścić wpis do skargi.

Z powyższych względów należało na mocy art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.