Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468934

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 maja 2014 r.
II SAB/Lu 702/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca).

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec, NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 listopada 2013 r. (data stempla pocztowego) wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga Z. W. z dnia 10 lipca 2013 r. (wpływ do organu 7 października 2013 r.) na bezczynność Wójta Gminy N. polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając, że wniosek skarżącego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej został rozpoznany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. decyzjami z dnia 5 sierpnia 2013 r. i 8 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Przedmiotowa skarga Z. W., która do tutejszego Sądu wpłynęła w dniu 15 listopada 2013 r., dotyczyła bezczynności Wójta Gminy N. polegającej na nierozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. W tym samym przedmiocie i między tymi samymi stronami w toku było postępowanie w sprawie II SAB/Lu 539/13, w której skarga została wniesiona do Sądu w dniu 14 sierpnia 2013 r. (data stempla pocztowego, wpływ do organu 11 lipca 2013 r.) i zakończona oddalającym skargę wyrokiem z dnia 13 lutego 2014 r.

Tożsamość stron postępowania oraz tożsamość przedmiotów objętych skargami w obu tych sprawach powoduje, że skarga w niniejszej sprawie podlega odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., gdyż wpłynęła ona do sądu w czasie, gdy postępowanie w sprawie II SAB/Lu 539/13 było już w toku.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.