Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 stycznia 2006 r.
II SAB/Lu 60/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor (sprawozdawca).

Sędziowie Asesorzy, WSA: Jerzy Drwal, Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny W Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność Wójta Gminy podnosząc, że organ ten nie rozpoznał jej wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę do sądu administracyjnego jest dopuszczalna po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji.

W sprawie skargi na bezczynność organu - zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. - takim środkiem zaskarżenia jest zażalenie, które powinno być wniesione do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Pomimo wezwania skarżącej przez Sąd w dniu 26 września 2005 r. do nadesłania odpisu zażalenia. skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skarżąca nie wykazała, że zażalenie takie wniosła.

Z powyższych względów, Sąd stwierdzając, że skarżąca nie wyczerpała trybu przewidzianego w art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił jej skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 powołanej ustawy.