Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 lutego 2005 r.
II SAB/Lu 6/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Kierek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. J. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołań od decyzji dotyczących zasiłku celowego i okresowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę do sądu administracyjnego jest dopuszczalna po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji.

W dniu (...) E. J. na podstawie art. 37kpa wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego podnosząc, że organ ten bezzasadnie przedłużył termin zakończenia postępowania.

W świetle przepisu art. 37kpa skarżącej przysługiwało zażalenie na niezałatwienie sprawy w ustawowym terminie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Z akt sprawy wynika, że E. J. nie wniosła takiego zażalenia.

W tej sytuacji, ze względu na to, że skarżąca nie wyczerpała przysługujących jej środków zaskarżenia, wniesiona przez nią skarga jest niedopuszczalna.

Wobec powyższego Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1pkt. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)