Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2005 r.
II SAB/Lu 46/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym wystąpiła ze skargą na bezczynność organu administracji publicznej pierwszej instancji, wywodząc nierozpatrzenie jej żądania przyznania pomocy społecznej we wnioskowanym zakresie. Skierowanie na drogę postępowania sądowoadministracyjnego skargi na bezczynność organu administracji publicznej nie poprzedziło wystąpienie skarżącej z zażaleniem do organu wyższego stopnia, którym w badanym postępowaniu administracyjnym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaistniałej sytuacji proceduralnej zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w ustawowo stanowionym terminie stronie służy zażalenie do właściwego organu administracji publicznej wyższego stopnia. W dalszej kolejności art. 52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi o prawie strony do wystąpienia ze skargą na drogę postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie po uprzednim wyczerpaniu przezeń przysługujących środków zaskarżenia, jakim jest między innymi zażalenie przewidziane mocą przywołanego na wstępie rozważań art. 37 § 1 k.p.a.

Wskazana ustawowa regulacja nakłada zatem na stronę postępowania administracyjnego oblig wyczerpania trybu zażaleniowego przed wystąpieniem ze skargą na bezczynność organu administracji publicznej pierwszej instancji, a na drogę postępowania sądowoadministracyjnego w sposób formalnoprawnie skuteczny. Zaniechanie tej proceduralnej czynności na etapie postępowania administracyjnego czyni skargę w omawianej materii, kierowaną na drogę postępowania sadowoadministracyjnego, niedopuszczalną, jako przedwczesną. Zaistniała sytuacja proceduralna realizuje blankietowo sformułowaną hipotezę art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czyniąc zasadnym zastosowanie dyspozycji wskazanego unormowania, stanowiącej obligatoryjny rygor odrzucenia skargi.

Z tych względów na mocy wskazanego art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.