Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1522738

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 marca 2014 r.
II SAB/Lu 416/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 marca 2014 r. sprawy ze skargi T.W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie skargi z dnia 10 czerwca 2013 r. dotyczącej wywiadu środowiskowego

I.

zobowiązuje Wójta Gminy do załatwienia wniosku T. W. z dnia 10 czerwca 2013 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku z aktami administracyjnymi;

II.

stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III.

przyznaje (...) A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w dniu 1 lipca 2013 r. (data wpływu) skargę na bezczynność Wójta Gminy... zarzucając temu organowi brak orzeczeń w związku ze skargą z dnia 10 czerwca 2013 r. Wyjaśniła, że z treści tej skargi dotyczącej m.in. sprawy, w której wydano decyzję nr... "jasno wynika przyczyna uchylenia, zmiany orzeczenia tzn. fałszowanie protokołów wywiadu środowiskowego".

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy...wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśnił, że odnosząc się do skargi z dnia 10 czerwca 2013 r. udzielił skarżącej odpowiedzi pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. wyjaśniając, że wywiady środowiskowe z dnia 28 września 2012 r. i z dnia 20 grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., kontrola działalności organów administracji sprawowana przez sądy w zakresie zgodności z prawem obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

Organ administracji pozostaje w bezczynności w przypadku niezałatwienia sprawy (w terminie określonym w art. 35 k.p.a. tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania) bądź w przypadku niepodjęcia innych działań wynikających z przepisów procesowych, mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji (por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 1999 r., I SAB 60/99, OPS 2000, Nr 6, poz. 87).

W świetle art. 149 § 1 p.p.s.a. - sąd uwzględniając skargę na bezczynność zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, a także stwierdza czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Skarga w niniejszej sprawie na bezczynność Wójta Gminy... zasługuje na uwzględnienie, bowiem pismo skarżącej z dnia 10 czerwca 2013 r. nazwane "skarga" skierowane do Wójta Gminy...nie zostało dotychczas przez ten organ załatwione we właściwy sposób.

W "skardze" tej T. W. wskazując na doręczenie jej kserokopii wywiadów środowiskowych z dnia 28 września 2012 r. i z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz na szereg decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze... m.in. z dnia...o odmowie przyznania jej specjalistycznych usług opiekuńczych podnosiła, że "skarga powinna być rozpatrzona wg art. 154-155 k.p.a." oraz wskazywała na "identyczną skargę w SKO np. art. 145 k.p.a.".

Przepisy art. 154 i 155 k.p.a. dotyczą możliwości uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej, zaś przepis art. 145 k.p.a. dotyczy wznowienia postępowania administracyjnego. W świetle tak sformułowanego żądania obowiązkiem organu było załatwienie tej skargi bądź jako żądania o wydanie orzeczenia w trybie art. 154-155 k.p.a. bądź w trybie art. 145 k.p.a., natomiast w razie wątpliwości obowiązkiem organu I instancji było należyte ustalenie treści żądania zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. Przepis ten stanowi, że jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Tymczasem w odpowiedzi na skargę z dnia 10 czerwca 2013 r. organ jedynie poinformował T. W. w piśmie z dnia 20 czerwca 2013 r., że wskazane wywiady zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w pomocy społecznej, nie odnosząc się do wskazanych przez nią podstaw prawnych. W konsekwencji należy stwierdzić, że udzielona odpowiedź nie jest wystarczająca, bowiem zarówno w przypadku zgłoszenia żądania w trybie art. 154-155 k.p.a., jak i w trybie art. 145 k.p.a. - organ administracji publicznej ma obowiązek wniosek ten załatwić formalnie. Żądanie takie jest bowiem wnioskiem wszczynającym postępowanie w sprawie, o którym mowa w art. 61 § 1 k.p.a., a zatem w każdym przypadku organ ma obowiązek wniosek ten załatwić wydając odpowiednie orzeczenie, bądź - o ile uzna, że nie jest organem właściwym w sprawie - powinien w trybie art. 65 k.p.a. przekazać sprawę do rozpoznania właściwemu organowi.

Skarga T. W. na bezczynność Wójta Gminy....zasługuje zatem na uwzględnienie - organ powinien ustalić - w trybie art. 64 § 2 k.p.a. - treść żądania "skargi" z dnia 10 czerwca 2013 r., a następnie podjąć odpowiednie czynności, w szczególności rozważyć wydanie odpowiedniego orzeczenia.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a. zobowiązał organ do rozpoznania przedmiotowej skargi w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi, stwierdzając że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; o wynagrodzeniu adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu orzeczono na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.