Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1782824

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
II SAB/Lu 22/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Robert Hałabis, Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 lutego 2015 r. sprawy ze skargi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na bezczynność Związku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. zobowiązuje Związek do rozpoznania wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. o udzielenie informacji publicznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku z aktami sprawy;

II. stwierdza, że bezczynność Związku. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Związku na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W związku z powyższym spółka zażądała zobowiązania związku do rozpoznania wniosku w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych po uprawomocnieniu się wyroku, stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie od zakładu na rzecz skarżącej kosztów postępowania wedle norm przepisanych.

W uzasadnieniu zarzutu skargi spółka podniosła, że w dniu (...) grudnia 2014 r. otrzymała pismo ze Związku Komunalnego (...) wraz z załączoną kserokopią żądanej uchwały, jednak zawarta w uchwale kwota nagrody dla dyrektora Zakładu (...) w B. za rok 2014 została zanonimizowana, co jest równoznaczne z brakiem udzielenia wnioskowanej informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Związek Komunalny (...) wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie jako bezzasadnej.

Wyjaśnił, że w przesłanej stronie skarżącej uchwale z dnia (...) listopada 2014 r. zanonimizował wysokość nagrody dla dyrektora Zakładu (...) w B. za rok 2014, gdyż sprawa udzielenia informacji publicznej dotyczącej składników wynagrodzenia dyrektora została już rozstrzygnięta decyzją przewodniczącego zarządu związku z dnia (...) maja 2014 r., która jest aktualnie przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej (sygn. akt II SAB/Lu 795/14)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga na bezczynność Związku Komunalnego (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej jest dopuszczalna, stąd zawarty w odpowiedzi na skargę wniosek o jej odrzucenie jest bezzasadny.

Skarga jest również zasadna. Związek dopuścił się bezczynności w przedmiocie wniosku skarżącej z dnia (...) grudnia 2014 r.

Wnioskiem tym objęto żądanie udostępnienia przez związek kserokopii uchwały zarządu związku z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w sprawie nagrody dla dyrektora Zakładu (...) w B. za rok 2014.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. poz. 782 z późn. zm., zwanej dalej: u.d.i.p.).

Do zakresu zadań Zakładu (...) w B., utworzonego uchwałą Związku Komunalnego (...) w B. z dnia (...) grudnia 1995 r., należy realizacja zadań publicznych nałożonych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym, w szczególności takich jak: budowa, remont, konserwacja i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, wysypisk śmieci i odpadów, budowa i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych oraz realizacja innych zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Zakład ten jest jednostką budżetową Związku Komunalnego (...), stąd powierzone mu zadania publiczne realizuje z wykorzystaniem środków finansowych z budżetu związku (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Dyrektor zakładu jest kierownikiem i reprezentantem zakładu. Jest on zatem osobą wykonującą zadania publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pełni bowiem funkcję, która obejmuje dysponowanie majątkiem komunalnym oraz zarządzanie sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez jednostkę organizacyjną związku. Niewątpliwie więc informacja o wysokości przyznanej mu nagrody pieniężnej odnosi się do sposobu wydatkowania środków publicznych, a zatem jest informacją publiczną, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 5 lit. c u.d.i.p.

Do udostępniania informacji publicznej, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p., obowiązane są w szczególności podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego. W świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), związek międzygminny jest osobą prawną samorządu terytorialnego, a jego organem wykonawczym jest zarząd (art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 1). Związek jest wiec podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznych. Informacji tych w imieniu związku udziela zarząd jako jego organ wykonawczy.

Nie przesądzając o sposobie rozstrzygnięcia wniosku skarżącej spółki z dnia (...) grudnia 2014 r., należy podkreślić, że Związek Komunalny (...) obowiązany był do rozpatrzenia tego wniosku w sposób określony w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, czego nie uczynił, dopuszczając się tym samym bezczynności.

W myśl art. 13 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (ust. 2).

W tym samym terminie, na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej winien wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia, o ile stwierdzi, że zachodzą podstawy do takiej odmowy, na przykład wynikające z ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, określonych w art. 5 u.d.i.p.

W rozpoznawanej sprawie jest bezsporne, że w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., zakład nie udostępnił stronie skarżącej żądanych informacji w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, ani nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia tych informacji. Z akt administracyjnych sprawy wynika natomiast, że organ związku przesłał stronie skarżącej kserokopię żądanej uchwały ze zanonimizowaną wysokością nagrody dla dyrektora Zakładu (...) w B. za rok 2014.

W związku z tym, że anonimizacja wysokości nagrody dla dyrektora zakładu uniemożliwiła wnioskodawcy uzyskanie żądanej informacji, zachowanie organu związku jest równoznaczne z nieudzieleniem informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia (...) grudnia 2014 r.

Z uwagi na to, sąd, zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), zobowiązał Związek Komunalny (...) do rozpoznania wniosku strony skarżącej z dnia (...) grudnia 2014 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku z aktami sprawy.

Jednocześnie, w myśl powołanego przepisu, sąd stwierdził, że bezczynność związku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wprawdzie związek błędnie dokonał anonimizacji w udostępnionej spółce kserokopii uchwały, jednak działanie to nie nosiło cech lekceważącego traktowania obowiązków nałożonych nań z mocy ustawy.

Wbrew wyrażonemu w odpowiedzi na skargę twierdzeniu przewodniczącego zarządu związku, wniosek spółki o udostepnienie informacji publicznej rozstrzygnięty decyzją Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego (...) z dnia (...) maja 2014 r., znak: (...) nie obejmował żądania udzielenia tej samej informacji, co wniosek objęty niniejszą sprawą. Ten pierwszy obejmował bowiem żądanie wskazania, jakiej wysokości premie i nagrody wypłacono ze Związku Komunalnego (...) i Zakładu (...) w B. M. B. od momentu objęcia przez niego stanowiska Dyrektora Zakładu (...), w rozbiciu na poszczególne lata. Ponadto, skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) lipca 2014 r., znak: (...), uchylającą decyzję z dnia (...) maja 2014 r.i przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia, zarejestrowana pod sygnaturą akt II SA/Lu 795/14, została odrzucona.

Okoliczność wydania przez przewodniczącego zarządu związku decyzji z dnia (...) maja 2014 r. nie uzasadnia zatem ani odrzucenia skargi na bezczynność związku w niniejszej sprawie, ani jej oddalenia jako bezzasadnej.

Rozstrzygniecie o kosztach postępowania zostało wydane w oparciu o dyspozycję art. 200 i art. 205 § 1 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe, sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.