Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SAB/Lu 160/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. i Z. Z. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie prawa do udziału we wspólnocie gruntowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Z kolei według § 2 tego przepisu przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przewidziany w ustawie. Według art. 37 § 1 k.p.a. środkiem zaskarżenia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego jest zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeśli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Z pisma skarżących z dnia 22 maja 2014 r. wynika, że wnosząc skargę na przewlekłe postępowanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie skorzystali z przysługującego prawa do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 37 § 1 k.p.a. Oznacza to, że w niniejszej sprawie skarżący przed wniesieniem skargi do sądu nie wyczerpali środka zaskarżenia, jaki służył im w administracyjnym toku instancji.

Z tego powodu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.