Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1547425

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2014 r.
II SAB/Lu 149/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sędziowie: WSA Jacek Czaja (sprawozdawca), NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie P. B. zarzucił Burmistrzowi Miasta... bezczynność polegającą na nieudostępnieniu skarżącemu informacji publicznej, żądanej we wnioskach z dnia 24 lutego 2014 r., czym organ naruszył art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

  Skarżący wskazał, że wnioskami z dnia 24 lutego 2014 r., jako dziennikarz lokalnego portalu internetowego..... w dwóch oddzielnych listach wysłanych w formie elektronicznej wniósł o udostępnienie informacji publicznej zadając następujące pytania:

I. Prośba o informacje dotyczące Biura Obsługi Mieszkańców

1. Z informacji jakie posiadamy wynika, że zdecydował Pan o utworzeniu stanowiska kierownika Biura Obsługi Mieszkańców znajdującego się w Urzędzie Miasta. Jakie są powody utworzenia tego stanowiska?

2. Czy stanowisko to sprawuje pan D. K.?

3. Jeśli tak to na jakich warunkach pan K. został zatrudniony na tym stanowisku, w jakim wymiarze czasu i z jakim wynagrodzeniem?

4. W jakich godzinach pracuje kierownik Biura Obsługi Mieszkańców?

5. Jaki jest zakres jego obowiązków?

6. Czy pan D. K. nadal jest p o. kierownika Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska?

7. W jakim wymiarze czasu, na jakich warunkach pan K. był lub jest zatrudniony na stanowisku p.o. kierownika Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska?

8. W jakich godzinach pan K. pracował bądź pracuje jako p.o. kierownika Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9. Czy zdaniem Pana Burmistrza można pogodzić pracę kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta z funkcją menadżera Z. K., zarówno ze względu na czas pracy jak i zakres obowiązków?

10. Ile osób pracuje w BOM?

11. Czy i w jakim zakresie podlegają oni kierownikowi Biura, a w jakim kierownikom merytorycznych wydziałów z których są delegowani do pracy w BOM?

II. Pytania dotyczące funkcjonowania Z. K.:

1. W miesiącu styczniu na podstawie zarządzenia przekazał Pan administrowanie zalewem - K. ? Co w ramach tego administrowania należy do obowiązków K-u?

2. Czy nadal istnieje stanowisko menadżera Z. K. które sprawował pan D. K.?

3. Jeśli tak, to jaki jest zakres obowiązków i wynagrodzenie menadżera Z. K.?

4. Na podstawie jakiej umowy jest zatrudniony menadżer, na jaki okres i w jakim wymiarze czasowym?

5. Jakie są jego godziny pracy menadżera Z.?

6. Jeśli takie stanowisko już nie istnieje, to kiedy zostało zlikwidowane?

7. Co stało się z innymi pracownikami zatrudnionymi do pracy przy Z. K. w związku z przekazaniem administrowania obiektem do K.u?

8. Ilu takich pracowników było lub jest?

9. Ile domków, miejsc noclegowych, budynków przeznaczonych pod wynajem znajduje się nad Z. K.?

10. Jakie obowiązują stawki w związku z wynajęciem takich obiektów, pomieszczeń?

11. Jakie dochody z tytułu ich wynajęcia wpłynęły do budżetu miasta w 2012 i 1013 r.?

12. Podczas spotkania Pana Burmistrza z mieszkańcami w sprawie przyszłości Z. podana została informacja, że wykonany został remont domków letniskowych. Kiedy taki remont został przeprowadzony? Jaki był jego zakres? W jaki sposób powstały "uszkodzenia", które wymagały naprawy?

13. Na jakim etapie jest napuszczanie wody do Z. K.?

14. Kiedy planowane jest zakończenie tego procesu?

15. Czy w tegorocznym sezonie letnim będzie możliwość korzystania z kąpieliska, miejsca do kąpieli nad z. K.?

Skarżący stwierdził, że do dnia wniesienia skargi nie został wykonany jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Burmistrz Miasta.... nie dochował tym samym obowiązków nałożonych na ten podmiot, z mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skarżący podkreślił, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy jako dziennikarz wykonujący swoje zawodowe obowiązki ma problemy z uzyskaniem informacji z Urzędu Miasta...., kierowanego przez Burmistrza Miasta.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta... podniósł, że w dniu 24 lutego 2014 r. skierowano do Urzędu Miasta... cztery wiadomości e-mail z 35 zapytaniami skierowanymi do Burmistrza Miasta... (załączniki nr 1,2,3 i 4) przez P. B. z redakcji gazety ".... Z uwagi na duży zakres informacji potrzebnych do przygotowania odpowiedzi, w dniu 26 lutego 2014 r. przesłano wiadomość e-mail do wnioskodawcy z informacją, że do przygotowania odpowiedzi potrzebny jest dłuższy okres czasu niż wskazany przez niego (załącznik nr 5). Organ wyjaśnił nadto, że odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 24 lutego 2014 r. (w załącznikach nr 1 i nr 4) przesłano w dniu 4 marca 2014 r. (odpowiednio załącznik nr 6 i nr 7). Natomiast odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 24 lutego 2014 r. (w załącznikach nr 2 i nr 3) przesłano odpowiednio w dniu 18 marca br. (załącznik nr 8a; 8b; 8c) oraz w dniu 24 marca br. (załącznik nr 10). Ponadto w dniu 18 marca 2014 r. organ przesłał do P. B. informację (załącznik nr 9) o treści: "W związku z otrzymaniem przez Burmistrza Miasta.... maili Pana Redaktora P. B. zawierających łącznie 28 pytań informuję, że termin do udzielenia odpowiedzi został przesunięty - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej - do dnia 24 kwietnia 2014 r. Powodem przesunięcia terminu odpowiedzi jest olbrzymia liczba pytań, których szybsze opracowanie zdezorganizowałoby prace Urzędu Miasta. Równocześnie przypominam, że odpowiedzi na poprzednich kilkadziesiąt pytań zostały udzielone niezwłocznie. Dodatkowo wskazuję, że większość informacji żądanych przez redakcję znajduje się w ogólnodostępnych rejestrach i dokumentach umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Urzędu Miasta. Wiele z tych informacji wymaga też przetworzenia, co z kolei implikuje konieczność uzasadnienia wniosków o ich udzielenie".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest bezzasadna.

Bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności określonej w art. 3 § 2 pkt 1-4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."; T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 109).

Organ administracji pozostaje w bezczynności w szczególności w przypadku, gdy nie udzielił zainteresowanej jednostce żądanej przez nią informacji publicznej stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm., dalej: "ustawa").

W przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej obowiązkiem Sądu jest w pierwszej kolejności zbadanie, czy sprawa mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy. Dopiero bowiem stwierdzenie, że podmiot, do którego zwrócił się skarżący był zobowiązany do udzielenia informacji publicznej oraz, że żądana przez skarżącego informacja miała charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy, pozwala na dokonanie oceny, czy w konkretnej sprawie można skutecznie zarzucić wskazanemu podmiotowi bezczynność (por. P. Szustakiewicz, Postępowanie w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 6, s. 75 i nast. wraz z powołanym orzecznictwem).

Do udostępniania informacji publicznej, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, obowiązane są organy władzy publicznej, a więc obowiązek ten dotyczy także Burmistrza Miasta.

W ocenie Sądu żądane przez skarżącego informacje mają charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Informacją taką jest w szczególności informacja o danych publicznych, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, jak też majątku jednostek samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 5 lit. c ustawy).

Okolicznością przesądzającą o niezasadności skargi jest przede wszystkim to, że Burmistrz Miasta....udzielił zainteresowanemu żądanej przez niego informacji publicznej, stosownie do przepisów ustawy, a więc organ administracji nie pozostaje w bezczynności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 tej ustawy, przy czym jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Mając na uwadze powyższe zasady udzielania informacji publicznej stwierdzić należy, że rozpoznając wnioski skarżącego z dnia 24 lutego 2014 r. skierowane do Burmistrza Miasta...., organ ten już w dniu 26 lutego 2014 r. poinformował skarżącego (w drodze korespondencji e-mail), że z uwagi na duży zakres informacji potrzebnych do przygotowania odpowiedzi, do przygotowania odpowiedzi potrzebny jest dłuższy okres czasu niż wskazany przez niego (załącznik nr 5, k. 27 akt sprawy).

Następnie Burmistrz Miasta....w kolejnych pismach (w drodze korespondencji e-mail) udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania objęte wnioskami skarżącego z dnia 24 lutego 2014 r., przy czym odpowiedzi udzielano w następujących dniach: 4 marca 2014 r. (załącznik nr 6 i 7, k. 14-16 oraz 28 akt sprawy); 18 marca 2014 r. (załącznik nr 8a, 8b, 8c, k. 18-26 akt sprawy).

Pismem z dnia 18 marca 2014 r. (załącznik nr 9, k. 32 akt sprawy) organ powiadomił skarżącego, że wobec konieczności udzielenia informacji na wniosek zawierający łącznie 28 pytań, termin do udzielenia odpowiedzi został przesunięty - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy - do dnia 24 kwietnia 2014 r.

Pismem z dnia 24 marca 2014 r. oznaczonym jako "Zaległe odpowiedzi ws. Z. k." (załącznik nr 10, k. 33-34 akt sprawy) Burmistrz Miasta... udzielił skarżącemu informacji publicznej w zakresie tych pytań, co do których uprzednio poinformował, że termin do udzielenia odpowiedzi został przesunięty do dnia 24 kwietnia 2014 r.

W tym stanie rzeczy uznać należy, że skoro od zgłoszenia żądania udzielenia informacji publicznej (w dniu 24 lutego 2014 r.) do jej udzielenia upłynął - odpowiednio - okres 7, 21 i 27 dni, to jest oczywistym, że stan bezczynności w niniejszej sprawie nie ma miejsca. W ocenie Sądu nie można także przyjąć, aby Burmistrz Miasta....działał w tej sprawie przewlekle. Jakkolwiek bowiem ustawa o dostępie do informacji publicznej zakreśla 14-dniowy termin do udzielenia informacji publicznej, to jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie może jej udzielić w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy, wówczas ma on obowiązek postępować w sposób określony w art. 13 ust. 2. Oznacza to, że powinien on powiadamiać wnioskodawcę o uchybieniu terminu, przedstawić wnioskodawcy przyczyny opóźnienia oraz termin, w jakim udostępni informację. Wypełniając ów obowiązek ustawowy Burmistrz Miasta... dwukrotnie poinformował skarżącego przyczynach opóźnienia w udzieleniu informacji publicznej, a po określeniu terminu, w jakim udostępni informację, z tego zobowiązania się wywiązał i informację udostępnił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podziela pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. (I OSK 2472/13), że termin udostępnienia informacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku i nie ma przeszkód, aby podmiot zobowiązany nawet kilkakrotnie powiadamiał wnioskodawcę o przyczynach uchybienia i przedłużał termin udostępnienia informacji. NSA stwierdził także, że oczywistym jest, że nie wszystkie sprawy o udzielenie informacji publicznej mogą być załatwione niezwłocznie. Niektóre z nich będą bowiem wymagały niekiedy nawet dość skomplikowanego postępowania wyjaśniającego, a więc błędne jest zatem twierdzenie, że bezczynność w dostępie do informacji publicznej następuje wtedy, gdy zobowiązany organ w terminie 14 dni od chwili złożenia wniosku ani nie udzieli informacji, ani nie wyda decyzji odmownej.

Z tych wszystkich względów oraz na podstawie art. 151 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.