Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840072

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
II SAB/Lu 125/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sędziowie: WSA Marta Laskowska-Pietrzak, NSA Grażyna Pawlos-Janusz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi W. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia odszkodowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.