Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994425

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 listopada 2018 r.
II SAB/Lu 109/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Grymuza, Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

26 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II 26 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w sprawie z wniosku z 16 marca 2018 r. o zmianę decyzji z (...) r., znak: (...) przyznającej świadczenie pieniężne na zakup żywności oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.