Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 września 2015 r.
II SAB/Lu 100/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej p.p.s.a., od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (potwierdzenia odbioru, k. 35), jednak wezwania nie wykonał.

Skarga nie może być zatem merytorycznie rozpoznana, lecz podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.