Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748937

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 czerwca 2015 r.
II SAB/Łd 57/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. T. i J. H. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 lutego 2015 r. V. T. i J. H. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz rozpoznania wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 7 kwietnia 2015 r. skargi zostały rozdzielone w ten sposób, że za sygn. akt II SAB/Łd 57/15 zarejestrowano skargę na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, zaś za sygn. akt II SAB/Łd 58/15 zarejestrowano skargę na bezczynność organu w przedmiocie wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi na bezczynność Starosty Bełchatowskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

Stosowne wezwania w tym przedmiocie skarżący otrzymali w trybie art. 72 § 1 p.p.s.a. w dniu 13 kwietnia 2015 r. Odbiór przesyłek dla skarżących pokwitowała własnoręcznym podpisem W. H., będąca dorosłym domownikiem. W tej sytuacji termin do uzupełniania braku fiskalnego skargi biegł od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r. i upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści § 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy połączyć z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w tekście "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 ww.p.p.s.a.). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący zostali solidarnie zobowiązani do uzupełnienia braku fiskalnego skargi i pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonego obowiązku, w zakreślonym terminie nie uiścili wpisu sądowego od skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.