Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011795

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 lutego 2016 r.
II SAB/Łd 5/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa z siedzibą w B. na bezczynność (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. A. P.

Uzasadnienie faktyczne

"A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa z siedzibą w B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w związku z wnioskiem skarżącej z dnia 9 grudnia 2015 r.

Pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. strona skarżąca oświadczyła, że cofa skargę, albowiem w dniu 15 stycznia 2016 r. doręczono jej żądaną informację publiczną.

W odpowiedzi na skargę organ przyłączył się do powyższego stanowiska.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W niniejszej sprawie skarżąca spółka w piśmie z dnia 19 stycznia 2016 r. oświadczyła, iż cofa skargę. Sąd nie dopatrzył się zaistnienia przesłanek kwalifikujących cofnięcie skargi jako niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.