Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011792

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 marca 2016 r.
II SAB/Łd 41/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.Z. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E.Z. na bezczynność Rodzinnego Ogrodu Działkowego A w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. lf.

Uzasadnienie faktyczne

E.Z. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rodzinnego Ogrodu Działkowego A w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i synem. Rodzina utrzymuje się ze świadczeń w łącznej kwocie 1463 zł. Strona nie zadeklarowała posiadania żadnego wartościowego majątku ani oszczędności. W uzasadnieniu skarżąca podała, że jej dochód jest obciążony zajęciem komorniczym, a koszty utrzymania kształtują się następująco: czynsz - 143 zł, koszty leczenia - 250 zł (syn skarżącej jest osobą niepełnosprawną), media - 150 zł. Strona oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację rodzinną i materialną przedstawioną przez skarżącą uznać należało, że wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżąca nie jest w stanie ponieść całości kosztów postępowania przed sądem administracyjnym bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Biorąc pod uwagę deklarowaną wysokość dochodów w zestawieniu z kwotą niezbędnych wydatków na utrzymanie, a także leczenie uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.