II SAB/Łd 28/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3157799

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2021 r. II SAB/Łd 28/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Dębowska.

Sentencja

31 marca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu 31 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.N. na bezczynność Wójta Gminy Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej H. N. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną 9 marca 2021 r., pod poz. (...). dc

Uzasadnienie faktyczne

H.N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w formie dokumentu elektronicznego skargę na bezczynność Wójta Gminy Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarga stanowiła załącznik do wniesionego w formie dokumentu elektronicznego pisma z 10 lutego 2021 r. zatytułowanego "ZAWIADOMIENIE - ZAWIADOMIENIE, SKARGA, UG Ł." i nie została podpisana przez skarżącą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z 2 marca 2021 r. skarżąca została wezwana, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnego - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.") przez nadesłanie podpisanej skargi. Wezwanie do usunięcia wskazanego braku formalnego skargi wraz z pouczeniem o tym, że w myśl art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym powinno zostać opatrzone zarówno pismo wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, jak i załączniki wnoszone w tej formie, doręczono skarżącej 5 marca 2021 r. (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia, k. 47 akt sądowych).

6 marca 2021 r. skarżąca wniosła w formie dokumentu elektronicznego pismo zatytułowane "INFORMACJA Sygn.akt II SAB/ Łd 28/21, UG Ł., Skarga", a w jego załączeniu wniosła skargę, która nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie - przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie zaś z art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b p.p.s.a.).

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący na mocy art. 49 § 1 p.p.s.a. wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z kolei stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła skargę drogą elektroniczną. Skargę stanowił załącznik do pisma przewodniego zatytułowanego "ZAWIADOMIENIE - ZAWIADOMIENIE, SKARGA, UG Ł.". W związku z tym, że podpis elektroniczny został złożony przez skarżącą jedynie pod pismem przewodnim, sąd wezwał skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, braku formalnego skargi przez nadesłanie podpisanej skargi. Wezwanie wraz z pouczeniem o skutkach niewykonania powyższego obowiązku oraz o treści art. 46 § 2a p.p.s.a. zostało doręczone skarżącej 5 marca 2021 r. Siedmiodniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi upłynął zatem 12 marca 2021 r.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca 6 marca 2021 r. wniosła w formie dokumentu elektronicznego pismo zatytułowane "INFORMACJA Sygn.akt II SAB/ Łd 28/21, UG Ł., Skarga". Załącznik do tego pisma stanowiła skarga. Skarżąca podpisem zaufanym podpisała jednak jedynie pismo przewodnie. Jednakże skargi ponownie nie podpisała w sposób określony w art. 46 § 2a p.p.s.a. W zakreślonym terminie nie usunęła zatem powyższego braku formalnego skargi.

Skarżąca 6 marca 2021 r. wniosła jednocześnie w formie dokumentu elektronicznego jeszcze dwa pisma zatytułowane "INFORMACJA Sygn.akt II SAB/ Łd 28/21, UG Ł., załącznik nr 1" oraz "INFORMACJA Sygn.akt II SAB/ Łd 28/21, UG Ł., załącznik nr 2". Żadne z tych pism nie zawierało jednak załącznika w postaci skargi podpisanej w sposób określony w art. 46 § 2a p.p.s.a.

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, który sąd podziela, że z uwagi na kategoryczne brzmienie art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a. nie można przyjmować, że opatrzenie wyłącznie pisma przewodniego zaufanym podpisem elektronicznym skutkuje podpisaniem całego dokumentu elektronicznego, czyli w niniejszej sprawie skargi będącej załącznikiem dokumentu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawodawca w art. 46 p.p.s.a. rozróżnił podpisywanie dwóch elementów korespondencji elektronicznej: podpisywanie pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego (§ 2a) oraz podpisywanie załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (§ 2b), których dotyczą zasady podpisywania przewidziane w art. 46 § 2a p.p.s.a. Zgodnie bowiem z art. 46 § 2b p.p.s.a. zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że skarżąca, mimo wezwania, nie usunęła braku formalnego skargi (por. postanowienia NSA z 11 lutego 2021 r., III OZ 107/21, z 23 lutego 2021 r., III OZ 106/21).

Tożsamy pogląd, że opatrzenie pisma przewodniego zaufanym podpisem elektronicznym nie skutkuje podpisaniem całego dokumentu elektronicznego, w tym skargi stanowiącej załącznik do dokumentu, został wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w postanowieniach z 29 października 2020 r., sygn. akt I OZ 814/20, z 13 listopada 2020 r., sygn. akt I OZ 884/20, z 26 listopada 2020 r., sygn. akt I OZ 937/20, I OZ 938/20, I OZ 939/20, I OZ 940/20 i I OZ 987/20, z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt I OZ 1031/20, I OZ 1032/20, I OZ 1033/20 i I OZ 1034/20, z 11 grudnia 2020 r., sygn. akt I OZ 1000/20, I OZ 1003/20, I OZ 1014/20, I OZ 1015/20 oraz I OZ 1022/20, z 15 grudnia 2020 r., sygn. akt I OZ 1048/20 i I OZ 1061/20 jak i z 26 stycznia 2021 r., sygn. akt I OZ 1147/20, I OZ 1148/20.

Wobec tego, że brak formalny skargi w postaci braku podpisu złożonego w sposób określony w art. 46 § 2a p.p.s.a. nie został usunięty w terminie, sąd był zobligowany do jej odrzucenia stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi, sąd orzekł w pkt 2 postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.