Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785568

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SAB/Łd 142/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. i J. M. na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę J. M. LS

Uzasadnienie faktyczne

A. M. i J. M. wnieśli skargę na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest środkiem prawnym od wskazanych w ustawie aktów i czynności organów administracji publicznej.

Zgodnie z unormowaniem art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Analiza treści unormowania art. 50 § 1 p.p.s.a. wskazuje, iż o statusie strony w postępowaniu sądowym decyduje posiadanie interesu prawnego. Podstawę procesowej legitymacji strony musi stanowić przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawo (interes prawny) lub obowiązek podmiotu, które podlegają skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Tak więc istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego - taką normą, która można wskazać jako jego podstawę i z której podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku o charakterze materialno - prawnym między obowiązującą normą, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu. Istnienia interesu prawnego należy zawsze poszukiwać w prawie materialnym, którego konkretna norma nabiera cech uprawnień lub obowiązków strony, przy rozstrzyganiu sprawy indywidualnej.

W sprawie nie ulega wątpliwości, iż stroną postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej nie był J. M. Postępowanie w tym przedmiocie zostało zainicjowane wyłącznie przez A. M., która pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. wniosła o udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii opinii rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury sanitarnej. Potwierdzają to załączone do akt administracyjnych dokumenty. Tymczasem skargę w sprawie wywiodła zarówno A. M., jak i J. M. Niewątpliwie właścicielami nieruchomości są oboje skarżący, ale postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej zostało zainicjowane wnioskiem tylko A. M., dlatego to tylko ona jest uprawniona do wniesienia skargi.

W tej sytuacji, sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.