Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721329

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 września 2019 r.
II SAB/Kr 319/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. A. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (znak (...)). Z kolei w piśmie z dnia 30 lipca 2019 r. skarżący oświadczył, że cofa tę skargę. W uzasadnieniu skarżący podał, że w związku z doręczeniem w dniu 29 lipca 2019 r. postanowienia z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczącego orzeczenia w sprawie wniosku z dnia 6 kwietnia 2019 r. o wznowienie postępowania - skarga na bezczynność SKO w tym zakresie stała się bezprzedmiotowa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania wszczętego przez nią postępowania przed sądem administracyjnym. Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący powołanym wyżej pismem cofnął skargę, a Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie tegoż cofnięcia za niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.