Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582811

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 listopada 2018 r.
II SAB/Kr 188/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji (...) z siedzibą w Z. na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla K. - Ś. w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270) - dalej określanej, jako "p.p.s.a." - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Strona skarżąca wnosząc skargę na bezczynność nie uiściła wymaganej opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 19 października 2018 r.r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł należnego od skargi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do wykonania obowiązku zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 29 października 2018 r. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, termin ustawowy upłynął bezskutecznie.

Skarżąca powołuje się na art. 239 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) wskazując w piśmie z dnia 30 października 2018 r., że jest zwolniona od kosztów sądowych.

Wbrew twierdzeniu skarżącej okoliczność ta nie została w żaden sposób wykazana. W nadesłanym odpisie z KRS (stan na dzień 7 września 2018 r) brak jakiegokolwiek wpisu, świadczącego o tym by strona skarżąca zaliczona była do organizacji pożytku publicznego w związku z prowadzoną działalnością statutową. Nie można wobec tego przyjąć by skarżąca korzystała z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, na które się powołuje.

Stosownie, bowiem do art. 239 p.p.s.a.

§ 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)

strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a)

z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)

dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)

dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)

ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)

z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)

z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

g)

udzielania cudzoziemcom ochrony,

h)

dotyczących dodatków mieszkaniowych;

2)

prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3)

kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4)

strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§ 2. Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, to: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)

spółdzielnie socjalne;

4)

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W tej sytuacji, skoro pomimo prawidłowego wezwania wpis nie został uiszczony, sąd odrzucił skargę, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.