Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468926

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 maja 2014 r.
II SAB/Kr 130/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2014 r. sprawy ze skargi T.C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę () postępowania w sprawie znak: () postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 marca 2014 r. (data stempla pocztowego) T.C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę (...) postępowania znak: (...).

W związku z powyższym skarżąca została wezwana zarządzeniem z dnia 6 maja 2014 r., by w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi uzupełniła brak formalny swojej skargi poprzez wykazanie, że przed wniesieniem skargi złożyła do organu wyższego stopnia zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie w trybie art. 37 k.p.a. W odpowiedzi na wezwanie skarżąca podała, że z zażaleniem na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę (...) postępowania wystąpiła 10 marca 2014 r., a więc po wniesieniu przedmiotowej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w skrócie "p.p.s.a.", stanowi, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jeżeli skarga dotyczy, tak jak w niniejszej sprawie, przewlekłego prowadzenia postępowania, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć wniesienie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie w trybie przewidzianym w art. 37 k.p.a. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt I OSK 1401/08 (Lex Omega nr 466382) brak w aktach organu dokumentu świadczącego o wyczerpaniu przez skarżącego środków zaskarżenia stanowi podstawę do wezwania skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a.

Skarżąca nie wykazała, że przed złożeniem niniejszej skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania złożyła zażalenie do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie przez Wojewodę (...). Przeciwnie, sama skarżąca oświadczyła, że stosowne zażalenie złożyła dopiero po wniesieniu skargi do WSA w Krakowie. Jak zaś wskazano wyżej, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie powinno poprzedzać wniesienie skargi. Zatem złożenie takiego zażalenia dopiero po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego nie może być uznane za wyczerpanie środków zaskarżenia przysługujących skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie w rozumieniu art. 52 § 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym skargę należało odrzucił jako niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.